PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semináře pokročilých metod analýzy - M402013
Anglický název: Advanced Analytical Methods: the Seminars
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402035
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)
Předmět je zaměřen na praktické demonstrace moderních analytických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

Studenti budou umět:

zvolit vhodnou analytickou metodu při analýze vzorku

aktivně se seznámí s moderními analytickými technikami

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Z: před každou laboratorní exkurzí studenti obdrží příslušný studijní materiál

D: D. T. Harvey: Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Science, 1994, ISBN-10: 0072375477

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

1. Analytické aplikace laser diodové NIR spektroskopie

2. Určování geometrie molekul pomocí MW spektroskopie

3. Voltametrické studium redox reakcí v nano-kavitě cyklodextrinu

4. Sledování reakční kinetiky pomocí UV-VIS spektroskopie

5. Sledování nanostruktur povrchu pomocí rastrovacího tunelovacího mikroskopu

6. Fluorescenční spektroskopie při studiu biosystémů

7. Analýza povrchu metodou ESCA

8. Struktura nanomateriálů pomocí UV-VIS a laserem indukované VIS spektroskopie

9. Charakterizace nanočástic v polovodičích metodami molekulární fyzikální chemie

10. Studium samovolně uspořádaného systému metodou elektrochemické impedance

11. Studium nanostruktur katalyzátoru za podmínek in situ katalytické reakce

12. Studium průběhu elemetárních reakcí ve zkřížených molekulárních paprscích

13. Rotačně-vibrační vysoce rozlišená spektroskopie pomocí polovodičových diod

14. Laserová kinetická spektroskopie - měření časově rozlišených UV - VIS spekter

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Matematika A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Domácí příprava na výuku 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha