PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do kriminalistické odorologie - M402029
Anglický název: Introduction to Criminalistic Odorology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Záměnnost : N402091
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Úvod do kriminalistické odorologie poskytuje základy znalostí o lidském pachu, o jeho genetickém podkladu, o jeho molekulovém složeni a o čichových schopnostech psů při kriminalistické identifikaci a detekci jiných pachů (výbušniny, drogy, atp.). Přednáška je doplněna i právními aspekty kriminalistické odorologie a příklady z kriminalistické praxe. Předmět poskytuje základní informace o využívání čichu psa lidmi. Dále je popsána anatomie a fyziologie čichu se zvláštním zřetelem ke psu domácímu. Zvláštní přednášky jsou věnovány lidskému pachu, kriminalistické odorologii, genetice čichu a centrálním olfaktorickým strukturám. Studenti jsou rovněž stručně informováni o metodách výcviku psů k pachovým pracím.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

Student bude umět:

význam pachů pro forenzní analýzu. Bude seznámen s teorií a aplikacemi využívání pachových stop při sledování osob, identifikaci osob, detekci drog a detekci výbušnin. Dále bude seznámen i s aspekty pachové stopy jako důkazního materiálu a s příslušnou legislativou. Význam a použitelnost pachové stopy bude dokumentován řadou příkladů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Z: STRAUS, J., KLOUBEK, M. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 184 s., ISBN 978-80-7380-238-7.

Z: STRAUS, Jiří a kolektiv. Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 173 s., ISBN 978-80-7380-367-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

1. Úvod do problematiky

2. Postavení odorologie jako důkazního prostředku

3. Úvod do služební kynologie, fyziologie čichu psa

4. Metoda pachové identifikace, speciální způsoby použití psa

5. Exkurze na pracoviští SZU Suchdol

6. Fyzikálně chemické vlastnosti pachových molekul

7. Aktivní pachová signatura

8. Metody a prostředky kriminalistické olfaktroniky

9. Příprava pachového vzorku k analýze

10. Odběr pachového vzorku osoby – praktikum

11. Metody analýzy pachu, vyhodnocení a zpracování dat

12. Speciální databáze pachů

13. Vliv některých faktorů na složení pachové signatury

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha