PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř forenzní chemie - M402039
Anglický název: Laboratory of forensic chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N453018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Studenti absolvují během semestru vybrané laboratorní úlohy se zaměřením na forenzní analýzu. V rámci Laboratoře se studenti prakticky seznámí s moderními analytickými a fyzikálně-chemickými metodami užívanými ve forenzní praxi a s analýzou všech typů materiálů - kovových, polymerních, skelných a keramických. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti forenzní analytické chemie, v chemické a strukturní analýze materiálů, v oblasti analýzy životního prostředí a paliv.
Poslední úprava: Kubová Petra (08.01.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

  • pokročilé laboratorní techniky pro forenzní analýzu
  • změřit a vyhodnotit mechanické, tepelné a korozní vlastnosti materiálů
  • stanovit chemické složení materiálů pomocí různých analytických metod
  • zpracovávat experimentální data
  • interpretovat výsledky
Poslední úprava: Kubová Petra (08.01.2018)
Literatura

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Poslední úprava: Kubová Petra (08.01.2018)
Studijní opory

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Poslední úprava: Kubová Petra (08.01.2018)
Sylabus

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují s laboratorními technikami užívanými ve forenzní chemii. Úkolem skupiny je vykonat předepsanou analýzu nebo měření podle návodu, zpracovat získaná data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích.

Tématické okruhy prací:

Plynová chromatografie; Kapalinová chromatografie; Infračervená a Ramanova spektroskopie; Chirální separace pomocí VCD, ECD; Atomová spektroskopie - AAS, ICP-MS; Metalografie a optická mikroskopie; Elektronová mikroskopie a chemická mikroanalýza; RTG fluorescenční spektrometrie; Metody povrchové a termické analýzy; Mechanické vlastnosti materiálů v tahu, tlaku a ohybu; Korozní vlastnosti - elektrochemické a expoziční zkoušky, korozní jevy.

Poslední úprava: Kubová Petra (08.01.2018)
Studijní prerekvizity

Laboratoř anorganické chemie I

Laboratoř analytické chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (08.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha