PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody analýzy léčiv - M402046
Anglický název: Methods of Pharmaceuticals Analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 26 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : N402055
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)
V rámci předmětu jsou popsány metody analýzy léčiv, a to především aplikace separačních metod. Pozornost je ale věnována i dalším technikám jako rentgenostrukturní analýze, infračervené spektroskopii, Ramanově spektroskopii, NMR apod..
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

Předmět poskytne studentům přehled o důležitých analytických metodách používaných pro analýzu léčiv. Nejvýznamnější metody budou dikutovány podrobněji.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Z: High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.

Z: Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.

Z: Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.

Z: Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

1. Úvod do separačních metod.

2. Kapilární elektroforéza a elektrochromatografie.

3. Plynová chromatografie (GC). Principy, techniky nástřiku, kolony, detektory.

4. Kapalinová chromatografie(LC). Principy, separační mody, instrumentace, sorbenty a kolony, detektory.

5. Superkritická fluidní chromatografie.

6. "Simulated Moving Bed" technika.

7. Extrakce na pevnou fázi (SPE).

8. Hmotnostní spektrometrie (MS). Techniky ionizace, analyzátory, detektory, GC-MS a LC-MS.

9. Metody analýzy léčiv v pevné fázi.

10. Polymorfie API a analytické metody k detekci.

11. Disoluce a adsorpce léčiv.

12. Spektroskopické techniky analýzy léčiv - 1.

13. Spektroskopické techniky analýzy léčiv - 2.

14. Registrace nových léčiv.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (12.02.2018)

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (12.02.2018)

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha