Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin - M403008
Anglický název: State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N403018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového chování, tak i v navazující termodynamické části. Podrobně je probráno použití parciálních molárních veličin. Na závěr je pojednáno o řešení fázových rovnovah pomocí stavových rovnic.
Poslední úprava: Kubová Petra (10.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí jednodušších (viriální, kubických) i složitějších stavových rovnic.

Počítat tytéž veličiny pro směsi za použití různých přístupů (směšovací pravidla, teorém korespondujících stavů, empirické "zákony")

Vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek (děj adiabatický, izotermní, izochorický, izobarický).

Vypočítat termodynamické veličiny čistých látek i směsí (entropie, entalpie, Gibbsova energie,...) v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě.

Řešit fázové rovnováhy jednosložkových i vícesložkových systémů pomocí stavových rovnic.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (08.02.2018)
Literatura -

Z: Novák Josef P., Růžička Květoslav, Fulem Michal, Cibulka Ivan: Chemická termodynamika I, Stavové chování a termodynamické vlastnosti reálných tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2016, ISBN 978-80-7080-948-8

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-948-8

D: Michelsen, M.L. and J.M. Mollerup, Thermodynamic models : fundamentals & computational aspects. 2007, Holte, Denmark: Tie-Line Publications. ISBN 87-989961-3-4

D: Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8

D: Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

D: Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

Poslední úprava: Růžička Květoslav (10.09.2020)
Studijní opory -

Podklady a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz (e-learning.vscht.cz)

Poslední úprava: Růžička Květoslav (08.02.2018)
Sylabus -

1. Základy chemické termodynamiky.

2. Termodynamické vlastnosti směsí ideálních plynů. Kritický bod.

3. Mezimolekulární interakce, viriální stavová rovnice.

4. Kubické a fundamentální stavové rovnice reálných tekutin.

5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.

6. Základní přístupy při výpočtech stavového chování reálných směsí.

7. Doplňkové a reziduální vlastnosti reálných plynů, Q veličiny.

8. Termodynamické veličiny reálných tekutin.

9. Výpočet tepla a práce při různých dějích.

10. Parciální molární veličiny.

11. Fugacita a chemický potenciál.

12. Fázové rovnováhy jednosložkových systémů.

13. Řešení fázových rovnovah vícesložkových systémů pomocí stavových rovnic.

14. Stabilita systému vůči rozpadu na více fází.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (08.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika B, Fyzikální chemie II (B)

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Získání alespoň 50 % z průběžných testů (studenti píší v průběhu semestru dva průběžné testy).

Získání alespoň 50 % ze zkouškového testu.

Prokázání znalostí při ústní zkoušce (žádná otázka nesmí být hodnocena stupněm nevyhověl/a).

Poslední úprava: Růžička Květoslav (08.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50