PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin - N403018
Anglický název: State Behaviour and Thermodynamic Properties of Fluids
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : S403018
Je záměnnost pro: S403018, M403008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá stavovým chováním a termodynamickými vlastnostmi homogenních fluidních systémů. Zvýšená pozornost je věnována popisu vícesložkových soustav, ať už při popisu stavového chování, tak i v navazující termodynamické části. Podrobně je probráno použití parciálních molárních veličin. Na závěr je pojednáno o řešení fázových rovnovah pomocí stavových rovnic.
Poslední úprava: Růžička Květoslav (01.11.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí jednodušších (viriální, kubických) i složitějších stavových rovnic.

Počítat tytéž veličiny pro směsi za použití různých přístupů (směšovací pravidla, teorém korespondujících stavů, empirické "zákony")

Vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek (děj adiabatický, izotermní, izochorický, izobarický).

Vypočítat termodynamické veličiny čistých látek i směsí (entropie, entalpie, Gibbsova energie,...) v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě.

Řešit fázové rovnováhy jednosložkových i vícesložkových systémů pomocí stavových rovnic.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (01.11.2017)
Literatura -

Z: Novák J., Růžička K., Chemická termodynamika I, Stavové chování a termodynamické vlastnosti reálných tekutin, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2016, ISBN 978-80-7080-948-8

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-948-8

D: Michelsen, M.L. and J.M. Mollerup, Thermodynamic models : fundamentals & computational aspects. 2007, Holte, Denmark: Tie-Line Publications. ISBN 87-989961-3-4

D: Riazi, M.R., Characterization and properties of petroleum fractions. 2005, West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 407.0-8031-3361-8

D: Sandler, S.I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics. 2006, Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-471-66174-0

D: Span, R., Multiparameter equations of state : an accurate source of thermodynamic property data. 2000, Berlin: Springer. ISBN 3-540-67311-3

Poslední úprava: Růžička Květoslav (01.11.2017)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/sbcht/StavoveChovani_SbirkaPrikladu.pdf

Poslední úprava: Růžička Květoslav (01.11.2017)
Sylabus -

1. Základy chemické termodynamiky.

2. Termodynamické vlastnosti směsí ideálních plynů. Kritický bod.

3. Mezimolekulární interakce, viriální stavová rovnice.

4. Kubické a fundamentální stavové rovnice reálných tekutin.

5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.

6. Základní přístupy při výpočtech stavového chování reálných směsí.

7. Doplňkové a reziduální vlastnosti reálných plynů, Q veličiny.

8. 1. Základy chemické termodynamiky.

2. Termodynamické vlastnosti směsí ideálních plynů. Kritický bod.

3. Mezimolekulární interakce, viriální stavová rovnice.

4. Kubické a fundamentální stavové rovnice reálných tekutin.

5. Teorém korespondujících stavů a jeho aplikace.

6. Základní přístupy při výpočtech stavového chování reálných směsí.

7. Doplňkové a reziduální vlastnosti reálných plynů, Q veličiny.

8. Termodynamické veličiny reálných tekutin.

9. Výpočet tepla a práce při různých dějích.

10. Parciální molární veličiny.

11. Fugacita a chemický potenciál.

12. Fázové rovnováhy jednosložkových systémů.

13. Řešení fázových rovnovah vícesložkových systémů pomocí stavových rovnic.

14. Stabilita systému vůči rozpadu na více fází.

Poslední úprava: Růžička Květoslav (01.11.2017)
Studijní prerekvizity -

Matematika II, Fyzikální chemie II

Poslední úprava: Růžička Květoslav (07.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha