Matematické metody pro fyzikální chemii - M403016
Anglický název: Mathematical methods for physical chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Malijevský Alexandr doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Záměnnost : N403045
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)
Předmět opakuje a rozšiřuje základní matematické znalosti studentů nutné pro teoretické i experimentální uplatnění. Vybrané matematické partie jsou ilustrovány na konkrétních příkladech
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní vysokoškolskou matematiku

Řešit pokročilé úlohy z mnoha oblastí fyzikální chemie i dalších oblastí chemie a techniky

Navrhnout experiment a zpracovat data včetně analýzy chyb

Vědět, jaký typ úloh je řešitelný a jakými metodami a umět navrhnout strategii řešení (analytický výpočet, numerický výpočet, modelování či simulace na počítači aj.)

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Z:Boas, M. L.: Mathematical Methods in the Physical Sciences

Z:Goodson D.Z., Mathematical methods for physical and analytical chemistry,Wiley,New York,2011,978-0-470-47354-2

D:Rektorys K,Přehled užité matematiky I,Praha,Prometheus,2009,978-80-7196-180-2

D:Ralston A.,Základy numerické matematiky,Praha,Academia,1978

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403045.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Přednášky spojené s přímou ilustrací vybraných metod na jednoduchých příkladech. V rámci numerické čáasti se využije mat. software Maple.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

1. Opakování analýzy reálných funkcí jedné proměnné

2. Opakování analýzy reálných funkcí více proměnných

3. Transformace souřadnic. Křivkový a plošný integrál

4. Obyčejné diferenciální rovnice

5. Fourierova transformace

6. Parciální diferenciální rovnice, metoda Greenovy funkce

7. Základy variačního počtu

8. Přehled lineární algebry

9. Základy numerické matematiky: interpolace a extrapolace, numerická derivace a kvadratura

10. Numerická řešení diferenciálních rovnic

11. Fitování funkcí

12. Základy matematické statistiky I

13. Základy matematické statistiky II

14. Návrh experimentu z hlediska statistiky a chyb

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Matematika A, Fyzikální chemie I (A)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Získání zápočtu (splnění domácích úkolů)

Složení zkoušky (písemný test, ústní zkouška)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Domácí příprava na výuku 30
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 10