PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metrologie fyzikálních veličin - M444014
Anglický název: Metrology of Physical Quantities
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlček Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
V rámci předmětu Metrologie se studenti seznámí se základy legální metrologie a metrologií jednotlivých veličin. Během přednášek jsou probírána jednotlivá metrologická schémata návaznosti, metrologické pojmy, principy etalonáže na všech úrovních. Pozornost je věnována především moderním trendům v oblasti metrologické praxe a metrologie jednotlivých veličin, ale stejně tak i historii. V rámci laboratoří/cvičení se studenti setkají s laboratorními úlohami a laboratorními ukázkami pokrývajícími rozsah praktické metrologie, kalibrace a měření vybraných veličin (hmotnost, tlak, teplota, elektrický odpor) stejně jako s problematikou měření a omezování rušení v metrologické praxi elektrických veličin.
Poslední úprava: Vlček Jan (27.04.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět orientovat se v legální metrologii ČR a budou znát funkce metrologického systému ČR v zajištění návaznosti měření, kalibrace a ověřování měřidel. Získají znalosti o základních přístupech ke kalibraci a metodách odhadu nejistot. Studentí získají přehled v oblasti principů a experimentů v metrologii základních veličin.

Poslední úprava: Vlček Jan (27.04.2018)
Literatura

Z: 1. Boháček, J.: Metrologie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, ISBN: 978-80-01-06169-5

Z: 2. Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005, ISBN: 978-0-387-29143-7

Z: 3. Materiály dostupné online na stránkách www.cmi.cz

Z: 4. Metrologie v kostce - třetí upravené a doplněné vydání. ÚNMZ, 2009, dostupné na www.unmz.cz/sborniky_th/sb2009/MvK_7_vidit_hypervazby_small.pdf

Poslední úprava: Vlček Jan (02.05.2018)
Studijní opory

Studijní opory jsou umístěny na stránkách předmětu:

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-magisterskeho-studia

Poslední úprava: Vlček Jan (27.04.2018)
Sylabus

1. Mezinárodní metrologické instituce a spolupráce, legální metrologie.

2. Státní metrologie, kategorie měřidel, podniková metrologie, systém jakosti.

3. Etalony, schémata návaznosti, podmínky přesné experimentální práce.

4. Metrologie hmotnosti.

5. Metrologie teploty.

6. Metrologie času.

7. Metrologie tlaku.

8. Metrologie geometrických veličin.

9. Metrologie síly a mechanických veličin.

10. Metrologie elektrického napětí - jednotka, historie, supravodiče, Josephsonův jev, stejnosměrné a střídavé kvantové etalony napětí.

11. Metrologie elektrického proudu - jednotka, historie, kvantové etalony.

12. Metrologie elektrického odporu - jednotka, historie, kvantový Hallův jev, kvantový etalon odporu.

13. Metrologie elektrických veličin - rušení, ochrana před rušením, elektromagnetické stínění, kvantový metrologický trojúhelník.

14. Měření elektrických veličin DC, AC, Přesné měření malých signálů – potlačení chyb při měření malých napětí proudů a el. náboje.

Poslední úprava: Vlček Jan (27.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na laboratorní výuce a exkurzích.

Poslední úprava: Vlček Jan (27.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 25
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha