PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzika plazmatu - M444015
Anglický název: Physics of Plasma
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět uvádí do problematiky fyziky plazmatu, popisuje pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích a v polích nehomogenních a nestacionárních. Další zde popisovanou problematikou je difúze, pohyblivost, ambipolární difúze, srážkový model; uvádí základní přehled možností aplikace plazmatu s důrazem na jeho interakci s biologickými materiály a strukturami nebo na využití pro generaci nanočástic.
Poslední úprava: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

aplikovat fyzikální zákonitosti na objekty v plazmatickém stavu,

vysvětlit podstatu fyzikálních dějů v plazmatu a budou znát vybrané aplikace plazmatu.

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Literatura

Z: F. F. Chen, Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984, ISBN nemá

D: P. Kulhánek, Úvod do teorie plazmatu, Nakladatelství AGA, 2011, ISBN 978-80-904582-2-2

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Studijní opory

http://plasma.vscht.cz/vyuka/fp/

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Sylabus

1. Definice a dělení plazmatu.

2. Zdroje plazmatu.

3. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v homogenních a stacionárních polích.

4. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v polích nehomogenních, magnetická zrcadla.

5. Složení a děje probíhající v plazmatu - Pohyb nabitých částic v nestacionárních polích.

6. Plazma ve Vesmíru a na Zemi.

7. Zdroje termálního plazmatu a jejich využití.

8. Diagnostika termálního plazmatu.

9. Zdroje a technické aplikace nízkoteplotního plazmatu.

10. Diagnostika nízkoteplotního plazmatu.

11. Možné aplikace nízkoteplotního plazmatu v mikrobiologii, potravinářství a medicíně.

12. Modelování termálního plazmatu - magnetohydrodynamika.

13. Modelování netermálního plazmatu.

14. Vybrané numericé metody.

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování seminářů, laboratorních cvičení a závěrečný test. Zkouška je písemnou i ústní formou.

Poslední úprava: Scholtz Vladimír (27.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 26
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.3 7
6 / 6 166 / 168
 
VŠCHT Praha