PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Magisterský projekt - M445008
Anglický název: Master's Project
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N445026
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Student dostane možnost seznámit se se zajímavými aplikacemi, rozšířit své znalosti a schopnosti při řešení úlohy komplexního charakteru spjaté s využitím informatických disciplin. Jedná se o samostatnou ucelenou práci při které má prokázat schopnost samostatně řešit zadaný technický problém. Zadávaná tematika je v návaznosti na vědeckou a pedagogickou činnost ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Studenti budou umět:

1. provést literární rešerši a pravidelně konzultovat s vedoucím projektu,

2. samostatně nebo ve skupině řešit problémy související se zadáním projektu,

3. podat kvalitně zpracovanou písemnou zprávu o řešení projektu,

4. kriticky zhodnotit navržené řešení,

5. ústně prezentovat dosažené výsledky před komisí.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Individuální konzultace, samostatná práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (27.04.2018)

1.Formulace cílů projektu.

2.Průběžná práce na dílčích úlohách, průběžná komunikace s vedoucím, práce s literárními zdroji.

3.Hodnocení dosažených výsledků.

4.Tvorba zprávy o řešení projektu v anglickém jazyce.

5.Ústní prezentace výsledků projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Předpokládá se zvládnutí všech předmětů, které ve studijním plánu mgr. studia Semestrálnímu projektu oboru Senzorika a kybernetika v chemii I předcházejí.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Nejpozději do konce 2. týdne letního semestru, po domluvě s vedoucím projektu, se v systému SIS přihlásit k zadanému projektu. (Budou hodnoceny pouze projekty, k nimž se student závazně přihlásil v SISu nejpozději do konce 2. týdne letního semestru.)

Vlastní práce: Podle pokynů vedoucího projektu. Projekty jsou navržené k samostatnému řešení zadaného úkolu v průběhu semestru. Je vhodné se před zahájením práce domluvit s vedoucím projektu na konkrétních dílčích úkolech, časovém rozvržení práce, způsobu konzultace apod.

Forma vypracování:

O způsobu řešení a dosaženém výsledku sepíše řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu dále řešitel prezentuje ústním vystoupením před komisí v rozsahu cca 7 minut prezentace a 10 minut diskuse. Komise uděluje hodnocení projektu v rozsahu A až F, při němž bere do úvahy:

(i) návrh hodnocení vedoucího projektu

(ii) celkovou úroveň práce

(iii) úroveň zprávy a prezentace.

Ústní obhajoba projektu probíhá v zápočtovém týdnu, k dispozici je počítač a dataprojektor. Zpráva se odevzdává na sekretariát ústavu 445 nejpozději den před obhajobou v jednom výtisku a také v elektronické formě (formát .pdf, .ps, .docx).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha