PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilé zpracování obrazů - M445010
Anglický název: Advanced Image Processing
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N445060
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Předmět je zaměřen na použití pokročilých metod zpracování vícerozměrných signálů při analýze a zpracování obrazů. Důraz je kladen na jejich praktické využití při zpracování reálných obrazů souvisejících s aplikacemi v chemii, biomedicíně a materiálovém inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studenti budou umět:

  • aplikovat vybrané pokročilé metody z oblasti segmentace, registrace a rekonstrukce obrazu

  • kriticky zhodnotit možnosti využití jednotlivých metod

  • aplikovat a interpretovat pokročilé metody frekvenční analýzy obrazu
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Z:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

D:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001

D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob2

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Zápočet z předmětu je podmíněn aktivní účastí na cvičení.

Bodové hodnocení zkoušky je dáno součtem hodnocení

1. šesti malých praktických skupinových projektů,

2. jednoho individuálního projektu zpracovaného včetně prezentace,

3. ústní části zkoušky

Žádná z těchto 3 částí nesmí být opomenuta.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

1. Fourierova transformace a její aplikace v oblasti analýzy obrazů

2. Rekonstrukce obrazu s využitím Fourierovy transformace

3. Analýza hlavních komponent

4. Detekce objektů, stanovení polohy a orientace objektu

5. Pokročilé algoritmy redukce barev

6. Analýza nezávislých komponent

7. Potlačování rušivých složek v obraze

8. Geometrické transformace objektů

9. Registrace obrazů a související problémy

10. 2D diskrétní Wavelet transformace

11. Klasifikace textur s využitím WT

12. Binární a šedotónová matematická morfologie

13. Rozvoďová transformace

14. Pokročilé segmentační metody

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Vypracování a obhajoba pěti protokolů ze samostatných prací: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 60
Zkouškový test 20

 
VŠCHT Praha