PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilé zpracování obrazů - M445010
Anglický název: Advanced Image Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N445060
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Předmět je zaměřen na použití pokročilých metod zpracování vícerozměrných signálů při analýze a zpracování obrazů. Důraz je kladen na jejich praktické využití při zpracování reálných obrazů souvisejících s aplikacemi v chemii, biomedicíně a materiálovém inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studenti budou umět:

  • aplikovat vybrané pokročilé metody z oblasti segmentace, registrace a rekonstrukce obrazu

  • kriticky zhodnotit možnosti využití jednotlivých metod

  • aplikovat a interpretovat pokročilé metody frekvenční analýzy obrazu
Literatura -
Poslední úprava: Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Z:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

D:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001

D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796

Studijní opory -
Poslední úprava: Kohout Jan Ing. Ph.D. (20.02.2024)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=2983

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kohout Jan Ing. Ph.D. (13.02.2024)

Bodové hodnocení zkoušky je dáno součtem hodnocení

1. týmového projektu,

2. zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

1. Fourierova transformace a její aplikace v oblasti analýzy obrazů

2. Rekonstrukce obrazu s využitím Fourierovy transformace

3. Analýza hlavních komponent

4. Detekce objektů, stanovení polohy a orientace objektu

5. Pokročilé algoritmy redukce barev

6. Analýza nezávislých komponent

7. Potlačování rušivých složek v obraze

8. Geometrické transformace objektů

9. Registrace obrazů a související problémy

10. 2D diskrétní Wavelet transformace

11. Klasifikace textur s využitím WT

12. Binární a šedotónová matematická morfologie

13. Rozvoďová transformace

14. Pokročilé segmentační metody

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kohout Jan Ing. Ph.D. (13.02.2024)

Zápočet z předmětu je podmíněn aktivní účastí na cvičení.

Vypracování a obhajoba projektů: 0 - 60 bodů

Ústní zkouška: 0-40 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha