PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Procedurální programování - M445012
Anglický název: Procedural Programming
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445062
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Předmět je zaměřen na obecné znalosti nutné pro vývoj algoritmů, jejich zpracování a následnou verifikaci. Součástí je prezentace základních principů procedurálního programování, jazykových struktur, konstrukce příkazů a datových typů včetně zásad návrhu a realizace vybraných algoritmických struktur. Cílem je v prostředí Matlab ukázat principy a metody procedurálního programování a royvinout praktické návyky řešením rozmanitých úloh.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Studenti budou umět:

Modulárně programovat v prostředí MATLABu

Navrhnout, realizovat a používat vlastní třídy objektů v MATLABu

Vytvořit grafické uživatelské rozhraní (GUI) v prostředí MATLABu

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.06.2018)

Z Rychlík J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1992

Z Zaplatílek K., Doňar B., MATLAB - tvorba uživatelských aplikací, BEN, 2004

Z Novák J., Pultarová I., Novák P., Základy informatiky: počítačové modelování v MATLABu, Vyd. ČVUT, 2005

D Dušek F., MATLAB a Simulink - úvod do používání, VŠCHT Pardubice, 2002

D Moore H., MATLAB for Engineers, Prentice Hall, 2007

D Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

interní studijní materiály

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.06.2018)

1 Modulární programování, funkce, procedura, skript. Mnoharozměrné pole.

2 Strukturovaná proměnná a seznam. Realizace fronty, zásobníku a stromových struktur.

3 Základní datové typy, vlastnosti, operátory, funkce, konverze. Lokální a globální proměnné.

4 Řízení výpočtu, vyjímky, rekurze. Princip rozděl a panuj.

5 Objektově orientované programování: třída, objekt, vlastnost, zapouzdření, nezbytné metody.

6 Objektově orientované programování: metody a jejich spouštění, operátory, dědičnost.

7 Objektově orientované programování: aplikační šíře dokumentovaná na příkladech.

8 GUI: grafické objekty a jejich interaktivní vytváření.

9 GUI: grafické objekty a událostmi řízené programování.

10 GUI: spolupráce s aplikací a příklady komplexního řešení.

11 Práce s textovými a binárními soubory.

12 Formátovaný vstup a výstup.

13 Výhody a nevýhody modulárního přístupu.

14 Komparativní zhodnocení technik procedurálního programování.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Znalost MATLABu na základní úrovni.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha