PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Semestrální projekt DICH - M445025
Anglický název: Pre-diploma Project DICH
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.06.2020)
Semestrální projekt DICH představuje samostatnou ucelenou práci, při které má student prokázat schopnost samostatně řešit zadanou úlohu komplexního charakteru. Zadávaná tematika projektu souvisí s vědeckou činností pracoviště, které bude zaštiťovat jeho budoucí diplomovou práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (13.09.2023)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši a pravidelně konzultovat s vedoucím práce.

Samostatně řešit problémy související se zadáním projektu.

Podat kvalitně zpracovanou písemnou zprávu o řešení projektu.

Kriticky zhodnotit navržené řešení.

Ústně prezentovat dosažené výsledky před komisí.

Literatura -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Individuální dle zaměření projektu.

Metody výuky
Poslední úprava: Fialová Jana (17.06.2020)

Individuální konzultace, samostatná práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (17.06.2020)

1 Formulace cílů projektu.

2 Průběžná práce na dílčích úlohách, průběžná komunikace s vedoucím práce, práce s literárními zdroji.

3 Hodnocení dosažených výsledků.

4 Tvorba zprávy o řešení projektu.

5 Ústní prezentace výsledků projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (17.06.2020)

Předpokládá se zvládnutí všech předmětů, které ve studijním plánu mgr. studia Semestrálnímu projektu DICH předcházejí.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (13.09.2023)

Vypracování individuálního projektu (včetně písemné zprávy) a úspěšná obhajoba jeho výsledků. Jako úspěšnou obhajobu výsledků projektu lze uznat i účast na SVK. Do konce zkouškového období je pak třeba odevzdat závěrečnou písemnou zprávu o řešení projektu. Rozsah a podobu zprávy přitom určuje vedoucí práce dle požadavků školicího pracoviště.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Práce na individuálním projektu 3.6 100
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha