Projektové řízení - M501003
Anglický název: Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 70 / 70 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501003
Termíny zkoušek   
Literatura

Z: DOLEŽAL J. a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

D: PORTNEY, S. E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.

D: HORINE, G. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.

D: SVOZILOVÁ, A.: Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.

D: PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)– Seventh Edition. 2021. ISBN 978-1628256642.

D: LAWTON, I. PRINCE2 Made Simple: Updated for 6th Edition. 2017

D: MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

D: HINDE, D. PRINCE2 Study Guide: 2017 Update. 2021. ISBN 978-0995527522.

D: FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. 2010. ISBN 978-80-247-3293-0.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: zpracování studie proveditelnosti, vytvoření časového plánu projektu, aktivita při rozboru projektu

Zkouška: závěrečný test, kvalita zpracování studie proveditelnosti. ústní zkouška

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.09.2023)
Sylabus

1. Popis a charakteristika produkčních procesů. Definice procesu typu projekt.

2. Rozdíl mezi projektovým a provozním řízením.

3. Odhadování vstupních parametrů projektu.

4. Analýza případové studie – rozbor realizovaného projektu.

5. Životní cyklus projektů z hlediska činností a čerpání zdrojů.

6. Klíčové parametry projektu. Definování významu cílů. Charta projektu.

7. Struktura členění prací. Projektový tým.

8. Studie proveditelnosti – cíle a popis postupu, analýza trhu.

9. Studie proveditelnosti – umístění, technologie, lidské zdroje.

10. Studie proveditelnosti – implementační plán, vyhodnocení.

11. Časové plánování. Metody CPM a PERT.

12. Řízení zdrojů projektu – problémy a metody řešení. Stanovení nákladů a optimální doby trvání projektu. Rozpočet projektu.

13. Metodiky Agile. Rozdíly oproti klasickému přístupu.

14. Popis metodiky Scrum.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (15.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: zpracování studie proveditelnosti, vytvoření časového plánu projektu, aktivita při rozboru projektu

Zkouška: závěrečný test, kvalita zpracování studie proveditelnosti, ústní zkouška

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168