PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Marketingové řízení - M501004
Anglický název: Marketing Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 70 / 70 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pilík Michal doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Z: LOŠŤÁKOVÁ, H. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Praha: Grada Publishing, 2017.

Z: CZINKOTA, Michael R., Masaaki KOTABE, Demetris VRONTIS a S.M. Riad SHAMS. Marketing management: past, present and future. Fourth edition. Cham: Springer, [2021], 880 s. ISBN 978-3-030-66915-7.

Z: JADERNÁ, Eva a Hana VOLFOVÁ. Moderní retail marketing. Praha: Grada Publishing, 2021, 234 s. Expert. ISBN 978-80-271-1384-2.

Z: GODIN, Seth. Tohle je marketing!: zcela nový přístup k marketingu, prodeji a reklamě. Praha: Grada, 2020, 206 s. ISBN 9788027125678.

Z: CHLEBOVSKÝ, V. Management zákaznických řešení: jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb. 1. vydání. Praha: Grada, 2017, 124 s. ISBN 978-80-271-0559-5.

D: JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 3. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2020, 344 s. ISBN 9788025150160.

D: KOTLER, P., H. KARTAJAYA a I. SETIAWAN. Marketing 4.0: moving from traditional to digital. Hoboken: Wiley, 2017.

D: KOTLER, P. a K. L. KELLER. A framework for marketing management. Sixth edition. Boston: Pearson, 2016.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Zápočet: aktivní účast na cvičení; odborná studie – Marketingový inovační plán a komunikační strategie inovace (50%), souhrnný test (50%). Zkouška: teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno ústní zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

1. Úvod do předmětu, tržní prostředí B2C, B2B a B2G. Charakteristika průmyslového marketingu, marketingu služeb.

2. Strategický marketing a marketingové řízení firem. Strategie cíleného marketingu (segmentace, targeting a positioning).

3. Marketingová situační analýza, metody, formulování a vyhodnocování strategií. Konkurenční srovnání a hledání inovace.

4. Marketingový mix a jeho audit. Specifika, tendence a faktory marketingového mixu ve sledovaných odvětvích. Marketingový přístup ke službám, klasifikace služeb a marketingový mix ve službách.

5. Produkt, jeho parametry, typologie průmyslových a spotřebitelských výrobků a vzájemná komparace.

6. Distribuce a distribuční politika, nákupní marketing, nákupní chování na průmyslových trzích a jeho specifika.

7. Cenová politika a strategie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztahový marketing na průmyslových trzích.

8. Návrh inovace, inovační proces a plán, inovace v konkrétním odvětví.

9. Řízení vztahu se zákazníky, specifika pro B2B, B2C a B2G. Hodnotový proces, výzkum potřeb a očekávání zákazníků, stabilizace získaných zákazníků.

10. Komunikační strategie inovace, komunikační mix podniku. Reklama, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing. Veletrhy a výstavy.

11. Nové trendy (content marketing a emoce v marketingové komunikaci), online marketing a jeho nástroje (internetové vyhledávače, sociální sítě a formy online reklamy).

12. Public Relations, jeho role a funkce v soudobé společnosti. Externí a interní PR (krizová komunikace, společenská odpovědnost firem, budování značky a identity firmy).

13. Media Relations, struktura a vývoj médií. Tiskový mluvčí podniku působící v konkrétní oblasti (v komerčním subjektu nebo ve veřejné instituci) a jeho role.

14. Marketing obcí a měst. Politický marketing. Marketing ve stavebnictví. Marketing průmyslových zón.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.07.2022)

Zápočet: aktivní účast na cvičení; odborná studie (50%), souhrnný test (50%);

Zkouška: zvládnutí probíraných témat včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno ústní zkouškou.

 
VŠCHT Praha