PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení - M501010
Anglický název: Efficiency Assessment and Management Control Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://Výuka probíhá jen v LS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

Z: SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha, Grada Publishing, 2011.

Z: ČÁMSKÁ, D. Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi. Praha, Nakladatelství FORUM, 2017.

Z: POPESKO, B., PAPADAKI Š. Moderní metody řízení nákladů, 2. vyd. Grada Publishing, 2016.

Z: SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C.H. Beck. 2009.

Z: ESCHENBACH, R. Controlling. Praha, ASPI, 2004.

D: WAGNER, J. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha, Grada Publishing 2009.

D: KAPLAN R.S., ANDERSON S.R. Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007.

D: KRÁL B. a kol. Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010.

D: FIBÍROVÁ, J., PETERA, P., WAGNER, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer 2015.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu. Zkouška: písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (09.01.2020)

1. Cíle podnikání, význam základních podnikových činností pro zvyšování hodnoty podniku v dlouhodobém horizontu.

2. Provozní činnost podniku, náklady, možnosti jejich klasifikace, význam pro manažerské řízení.Nákladové funkce v dlouhém a krátkém období, volba technologie. Analýzy bodu zvratu, CVP analýza.

3. Výrobní kapacita, kapacita trhu, elasticita cen a vliv na racionální rozhodování o objemu produkce. Dolní hranice ceny v závislosti na dalších parametrech vývoje. Pricing - význam, vymezení, nástroje, vhodnost užití.

4. Možnosti řízení nákladů v závislosti na časovém horizontu. Náklady jako důsledek manažerského rozhodování. Provozní páka jako měřítko provozního rizika. Vztah provozní a finanční páky a riziko podniku při změnách trhů.

5. Kalkulace - základní kalkulační vzorec. Kalkulace úplná, neúplná, výhody a nevýhody, použitelnost pro podniková rozhodování. Neúplná kalkulace jako nástroj sortimentní analýzy. Analýza ziskovosti zákaznických skupin.

6. Úplná kalkulace nákladů - typy kalkulací a diskuze jejich použitelnosti ve specifických případech. Alokace nákladů. Kalkulace, prostá, s poměrovými čísly, přirážková, rozčítací, dle hlavního produktu. Specifické typy kalkulací - target costing, procesní (ABC) kalkulace. Efekt použití pro další řízení nákladů podle procesů.

7. Růst oběžného majetku jako důsledek lokálního řízení nákladů na střediscích. Interní zájmové skupiny. Složky pracovního kapitálu, možnosti a význam jejich optimalizace. Vliv na provozní cash flow a operativní řízení.

8. Rozpočty. Dlouhodobé a krátkodobé, hlavní a dílčí rozpočty. Rozpočtová výsledovka a analýza odchylek ve vazbách na primární vstupy, vliv na hlavní rozpočet. Příčiny a interpretace odchylek, prevence, nápravná opatření.

9. Systémy měření výkonnosti podniku - klasické, moderní, vlastní implementace, tvorba systému KPI. Benchmarking.

10. Controlling, jeho cíle a zásady, základní controllingové koncepce. Instituce controllingu. Controller - profil controllera, pracovní náplň, hlavní úlohy, zodpovědnost a kompetence.

11. Uplatnění controllingu v normativním managementu, controllingové nástroje využívané na normativní úrovni.

12. Uplatnění controllingu v operativním, taktickém a strategickém managementu, controllingové nástroje využívané na operativní a taktické úrovni. Analýza životního cyklu výrobků a výrobkového portfolia.

13. Zpětná a dopředná vazba, řídící cyklus. Průběžné propočty očekávání.

14. Reporting. Nároky na získání a zpracování dat. Zásady tvorby reportu pro různé úrovně rozhodování.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu

Písemná zkouška

 
VŠCHT Praha