Smart cities, udržitelná výstavba a mobilita - M501052
Anglický název: Smart Cities, Sustainable Construction and Mobility
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (08.12.2020)
Předmět zajišťující popisující komplexní a interdisciplinární, metodický, ekonomický i technologický pohled na smart city koncept. Vychází z průběžně aktualizovaného znalostního rámce a integruje dosavadní znalostní - technologický a ekonomický - rámec studentů do agendy, která je předmětem veřejného zájmu. Student se seznámí s mnoha příklady dobré praxe, které bude studovat prostřednictvím pokročilé metodiky striktně respektující průřezové paradigma TUR.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (08.12.2020)

Studenti budou umět popsat holistické principy smart cities, implementovat je do plánování a řízení města a ovládat deskriptivní i evaluační metodický rámec. Získají přehled o klíčových technologiích pro SC.

Literatura -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (08.12.2020)

ČVUT, MMR: Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů. ČVUT, 2019.

Slavík, J.: Smart city v praxi. Profi Press 2017.

Michal Postránecký, Miroslav Svítek,kol.: Města budoucnosti. NADATUR 2018

Kol. aut.: SMART Česko. SMOČR, 2019.

Kol. aut., ed. Štěpánek, P.: Praha – Vídeň: Cesty ke Smart Cities ve střední Evropě. BEZK, Praha 2016

Kol. autorů IPR: Strategický plán hl. m. Prahy. IPR 2015.

Kol. autorů: Smart Buildings Systems Engineering. Springer 2016.

Přibyl, P., Svítek, M: Inteligentní dopravní systémy. BEN 2002.

Gehl, J.: Města pro lidi. Partnerství 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (08.12.2020)

1) Koncept smart cities v kontextu TUR. Význam, oborové začlenění. Paradigma ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti v konceptech smart cities

2) Indikátory Smart cities. Komparativní a evaluační metody. Pilíře (energetika, mobilita, ICT) infrastrukturních projektů. Metodické ukotvení smart cities v ČR a EU.

3) Relace mezi koncepty smart cities a strategickým i územním plánováním sídel. Urban design pro SC.

4) Příklady konceptů smart cities ve světě (Vídeň, Barcelona, Kodaň, Amsterdam, Seattle, Malmö, Freiburg). Domácí projekty smart cities.

5) Chytrá a udržitelná mobilita a prostupnost sídel. Nové technologie pro dopravu, parkování. Elektromobilita. Sdílená mobilita. Vztah mezi dopravou a životním prostředím. Obchodní modely udržitelné mobility ve SC.

6) Smart buildings. Energeticky a environmentálně udržitelná výstavba. Nové stavební technologie a BIM.

7) Energetický koncept SC, carbon zero cities. Obnovitelné zdroje. Smart grids. Energetická odolnost a bezpečnost.

8) Informační a komunikační technologie v konceptech smart cities. eGovernance. Smart city a digitální agenda. Data a bigdata.

9) Řízení a správa chytrých měst I: datová základna, geoinformační modelování v praxi, CIM

10) Environmentální rozměr konceptů smart cities. Klimatické dopady. Environmentální infrastruktura (efektivní využívání a čištění vody, management nakládání s odpady, snižování znečištění ovzduší). Zelená a vodní infrastruktura ve SC. SC a ochrana klimatu.

11) Sociální koheze. Participace. Lidský rozměr sídel. Udržitelné a dostupné bydlení v konceptech SC.

12) Financování projektů smart cities. Dostupná podpora z EU. PPP a EPC projekty. Ekonomická udržitelnost sídel. Psychologické a sociální aspekty konceptů smart cities.

13) Smart cities a Industry 4.0. Řízení konceptů smart cities. Klastry. Kooperace mezi veřejným, korporátním a neziskovým/občanským sektorem.

14) Exkurze

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (09.12.2020)

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních + prezentace vybraného tématu. Zakončení předmětu na základě zpracování a obhajoby semestrální práce na individuálně zadané téma.