PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychologie mládeže - M832005
Anglický název: Psychology of Adolescence
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (16.02.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení vývojových zákonitostí a specifických změn v psychice i chování lidí v období dospívání. Hlavním cílem je osvojení si poznatků z jednotlivých oblastí vývoje se zaměřením na období dospívání, chápání tohoto období v celém kontinuu vývoje a schopnost aplikace těchto poznatků ve specifických situacích ve školním prostředí v roli učitele.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

Z: LANGMEIER, Jiří a KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.

Z: ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. Vyd. 3., přepracované. Praha: Portál, 2014, 390 s. ISBN 978-80-262-0772-6.

D: MACEK, Petr. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

D: MACEK, Petr a LACINOVÁ, Lenka. Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2013. ISBN 978-80-87474-46-4.

D: VAVRDA, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 223 s. ISBN 80-7106-672-9.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (16.02.2019)

Samostudium v e-learningu a splnění úkolů

Ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (16.02.2019)

1. Periodizace vývoje: klasické rozlišování jednotlivých období, psychoanalytické pojetí vývoje S. Freuda, Eriksonova periodizace vývoje

2. Teorie attachementu a její význam pro období dospívání.

3. Období dospívání: časové vymezení, rozlišení jednotlivých etap dospívání, specifika tohoto období v jednotlivých oblastech (přehled), hlavní znaky dospívání, Eriksonův pohled na dospívání

4. Arnettův koncept Emerging adulhood

5. Identita a sebepojetí v dospívání: Pojetí identity ve vývojové psychologii, počátky vývoje identity v raném dětství a další vývoj v průběhu života, sebepojetí a identita v dospívání, Eriksonův a Marciův přístup, identita jako příslušnost ke skupině, novodobý fenomén virtuální identity

6. Sociální vývoj, vztah k dospělým: charakteristické znaky vztahu k dospělým, vztah k rodičům, vztah k učitelům a mentorům, možnosti ovlivnění vztahu dospívajících k dospělým

7. Sociální vývoj, vztah k vrstevníkům: význam vrstevníků v dospívání, vývoj kamarádských vztahů, vliv internetu na kamarádské vztahy, příslušnost ke skupině vrstevníků jako specifická oblast identity

8. Sociální vývoj, rané partnerské vztahy: vlivy působící na první partnerské vztahy, subjektivní důležitost partnerských vztahů pro dospívající a jejich chápání vztahu, měnící se chápání vztahů v průběhu dospívání, Arnettův pohled, vliv internetu na vztahy

9. Sociální vývoj: subkultury mládeže a jejich rizika a dopady na školní prostředí

10. Specifický význam mobilních telefonů a sociálních sítí pro dospívající

11. Emoční vývoj v období dospívání, typické charakteristiky, důsledky pro školu, specifické strachy období dospívání, důvody emočních změn

12. Tělesné změny v období dospívání: specifika chlapců a dívek, dopady na psychiku dospívajícího, důsledky pro školní prostředí a chování učitele, význam tělesného vzhledu, oblékání jako součást identity

13. Kognitivní vývoj v adolescenci, Piagetova periodizace, stádium formálních myšlenkových operací a možnosti využití v učebním procesu

14. Životní perspektivy a profesní orientace dospívajících: determinanty profesní orientace, role učitele, vliv rodiny, Arnettův pohled na hledání pracovní identity ve vynořující se dospělosti, nestabilita v rozhodování a dopad na působení učitele.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Domácí příprava na výuku 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha