PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Souvislá pedagogická praxe I - M832012
Anglický název: Continuous pedagogical practice I
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D.
High Radka Mgr. Ph.D.
Prerekvizity : M832002, M832006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (21.12.2022)
Předmět navazuje na Asistentskou pedagogickou praxi a zhodnocuje teoretické poznatky a praktické dovednosti získané v předmětech Obecná didaktika, Didaktika chemie I, II, a Laboratoř z didaktiky chemie I. Jeho cílem je posílit zapojení studenta do pedagogických procesů školy a vybavit ho souborem základních profesních dovedností včetně nácviku sebereflexe. Student získá zkušenosti s přípravou na výuku a vlastním vedením vyučovací hodiny v předmětu chemie na střední škole, případně i na nižším stupni víceletého gymnázia nebo na škole základní pod supervizí pedagoga. Konkrétními profesními dovednostmi je příprava a projektování vlastní výuky, realizace vyučovací hodiny, účast v párové výuce, analýza náslechové a vyučovací hodiny, účelně korigování vlastní pedagogické činnosti. V plánech vyučovacích hodin vychází student ze školního vzdělávacího programu a tematického plánu pro daný ročník, vhodně implementuje výchovně vzdělávací cíle pro daný tematický celek oboru chemie, dle kontextu zařazuje aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, plánuje ověřování úrovně plnění cílů a výukové aktivity na odpovídající kognitivní náročnosti. S ohledem na ŠVP a tematické plány též připravuje plánování výuky pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro vybraná průřezová témata (např. Environmentální výchova, Mediální výchova). Kurikulární plánování student pravidelně konzultuje před výukou se svým provázejícím učitelem ve škole tak, aby byla zajištěna provázanost příprav na hodiny se školním kurikulem. Studující průběžně provádí sebereflexi a jeho výuka je dále reflektována a hodnocena provázejícím učitelem. Pokračuje ve vedení portfolia, kterým nejen dokládá kvalitu svých činností, ale které slouží také jako nástroj hodnocení a sebehodnocení. Z komplexu profesních kompetencí rozvíjí zejména předmětově oborovou, didaktickou, sociální, komunikativní a diagnosticko-hodnotící kompetenci. V rámci rozvoje pedagogické kompetence ovládá procesy a podmínky výchovy včetně zajištění kázně ve vyučování.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (18.12.2022)

Z: BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014.

Z: BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton, 2011. 202 stran. ISBN 9788073874322.

Z: KOLEKTIV AUTORŮ. Mezipředmětovost ve vybraných vzdělávacích oblastech RVP. Metodika transdisciplinárního inovativního kurzu a studijní text pro přípravu studentů na integraci mezipředmětových vztahů do výuky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0979-2.

Z: VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK v Praze, PedF, 2007.

D: HENDRICK, Carl a Robin MACPHERSON. Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí. Přeložil Pavla LE ROCH. Praha: Euromedia Group. Universum (Euromedia Group), 2019. ISBN 978-80-7617-335-4.

D: AUGER.M.T.; BOUCHARLAT, CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál, 2005.

D: GORDON, Thomas. Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Přeložil Julie ŽEMLOVÁ. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-006-5.

D: MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada. Pedagogika (Grada), 2021. ISBN 978-80-247-5089-7.

D: FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Přeložil Miroslava KOPICOVÁ. Praha: Euromedia Group. Universum (Euromedia Group), 2021. ISBN 978-80-242-7152-1.

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (18.12.2022)

1. Úvodní seminář.

2. Příprava a projektování vlastní výuky v návaznosti na ŠVP a mezipředmětové vztahy.

3. Samostatná výuka studenta ve třídách SŠ nebo ZŠ včetně laboratoří.

4. Párová výuka s fakultním učitelem.

5. Příprava laboratorních experimentů a badatelsky orientovaných úloh.

6. Práce s talentovaným žákem v rámci badatelsky orientovaných úloh vyšší náročnosti.

7. Příprava didaktických pomůcek a materiálů, opravy domácích úloh a testů.

8. Analýza náslechové a vyučovací hodiny.

9. Sumativní a formativní hodnocení žáka.

10. Participace na inovaci školního kurikula (účast na předmětových komisích, tvorbě ŠVP aj.).

11. Účast na dalších pedagogických procesech školy (školní a mimoškolní akce, porady aj.).

12. Zpracování portfolia z praxe a jeho využití jako nástroje hodnocení a sebehodnocení.

13. Reflektivní seminář.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

Úvodní pedagogická praxe s reflexí

Didaktika chemie I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia složeného z příprav a reflexí výuky a aktivní účasti na reflektivním semináři.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Účast na seminářích 0.4 10
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha