PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vzdělávání nadaných žáků v chemii - M832019
Anglický název: Education of Gifted Students
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
High Radka Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (24.02.2019)
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích talentu a nadání, zaměřuje se na specifika nadání v přírodních vědách a zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: CIHELKOVÁ, Jana. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1248-5.

Z: HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1998-6.

Z: MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5089-7.

D: FOGARTY, Robin, Gene M KERNS a Brian M PETE. Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press, [2018]. ISBN 978-0-8077-5872-4.

D: FREEMAN, Yvonne S, David E FREEMAN a Reynaldo RAMÍREZ. Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann, c2008. ISBN 978-0325013138.

D: MILLER, Alice. Drama nadaného dítěte, aneb, Hledání pravého Já. Přeprac. a rozš. vyd. V Praze: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-617-3.

D: Chemická olympiáda [Online]. (2016). Retrieved August 31, 2018, from https://olympiada.vscht.cz/cs/

D: Talentovaní [Online]. Retrieved March 10, 2019, from http://talentovani.cz/

D: TALNET online k přírodním vědám [Online]. (2011). Retrieved August 31, 2018, from http://www.talnet.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (24.02.2019)

K absolvování je nutná docházka (75%), zápočet se skládá z vypracování a obhajoby individuálního projektu. Studující si zvolí jedno z nabízených témat. V závěru kurzu studující musí absolvovat test skládající se z přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: High Radka Mgr. Ph.D. (24.02.2019)

1. Charakteristika nadaných, koncepce nadání

2. Nadaní žáci v přírodních vědách

3. Stávání se nadaným: příprava jako rozvoj potenciálu

4. Motivace a rozvoj lidského potenciálu

5. Práce s nadaným žákem v rámci běžné výuky ve třídě. Vhodné organizační formy práce s heterogenní skupinou.

6. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy, základní a rozšiřující učivo.

7. Nadání jako speciální vzdělávací potřeba. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, žáci s dvojí výjimečností.

8. Chemická Olympiáda, tvorba úloh a jejich využití.

9. Letní soustředění a tábory, přírodovědné soutěže.

10. Badatelsky orientovaná výuka.

11. Mimoškolní aktivity: Talnet, SOČ.

12. Obhajoba individuálního projektu

13. Obhajoba individuálního projektu

14. Obhajoba individuálního projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.8 22
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha