PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociální psychologie - M832024
Anglický název: Social psychology
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)
Cíl předmětu: Student se seznámí se základními sociálně psychologickými poznatky, které souvisejí přímo nebo zprostředkovaně s pedagogickou činností. Osvojování těchto poznatků v teoretické rovině je spojováno s odkazy na jejich uplatnění v praxi, zejména pokud jde o individuální přístup k lidem, týmovou práci a kontakty s širší veřejností.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0534-0.

Z: Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

Z: Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.

Z: Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5.

Z: Gladwell, M., The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. Little, Brown and Company: 2000. ISBN 978-0316346627.

D: Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.

D: Hunt, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-814-2.

D: Mynaříková, L.. Psychologie lži. Praha: Grada, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5472-7. 100 %

D: Zimbardo, P. Moc a zlo. Praha: Moravipress, a.s., 2005. ISBN 80-86181-80-4.

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

1. Sociální psychologie jako vědní disciplína

2. Sociální percepce a kognice

3. Malé sociální skupiny

4. Postoje, stereotypy a předsudky

5. Sociální interakce

6. Sociální komunikace

7. Konflikty a jejich řešení

8. Prosociální chování a altruismus

9. Afiliace, atraktivita a láska

10. Konformita a poslušnost

11. Osobní svoboda a odpovědnost jako psychologické kategorie

12. Agrese a násilí

13. Psychologie hromadného chování

14. Závěrečné shrnutí

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (11.02.2020)

Závěrečný test znalostí.

 
VŠCHT Praha