PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Environmentální manažerské systémy - M837001
Anglický název: Environmental Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rančák Jan doc. Ing. CSc.
Neslučitelnost : N437017
Záměnnost : N437036
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informaci o významu péče o životní prostředí, soudobém pohledu na udržitelný rozvoj a seznámit je se základními přístupy systémů environmentálního managementu (EMS) a jeho uplatněním v podnicích. Hlavním předmětem zájmu bude výklad požadavků normy ISO 14 001, objasněny budou rozdíly v implementaci normy oproti programu EMAS, okrajově bude pozornost věnována i požadavkům normy ISO 50001, která se věnuje manažerským systémům hospodaření s energií. V neposlední řadě se výklad dotkne některých aktuálních směrů v péči o životní prostředí a jejich aplikací na podnikové úrovni, jako je cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje energie, Smart Energy, dobrovolné standardy výkaznictví udržitelnosti – GRI apod.
Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti pochopí a budou se orientovat:

 • v soudobých pohledech na ochranu životního prostředí, včetně udržitelného rozvoje
 • v úloze OECD, OSN, EU směrem k péči o životní prostředí a jejich aktivitách
 • v klíčových pojmech systému environmentálního managementu
 • ve zdrojích platné eko-legislativy
 • ve vazbách EMS na podnikové manažerské systémy kvality (QMS) a bezpečnosti práce

Studenti budou schopni

 • posoudit a argumentovat význam vlivu průmyslových, stavebních, dopravních, zemědělských podniků na životní prostředí a jejich vliv na úspěšnost podnikání
 • prezentovat poznatky o aktuálních přístupech v péči o životní prostředí na podnikové úrovni
 • zapojit se do práce týmu, který se zabývá zaváděním či udržováním systému environmentálního managementu ve smyslu normy ISO 14001, resp. EMAS
 • po absolvování krátkodobého (zpravidla denního auditorského kurzu) vykonávat funkci interního auditora zaměřeného na prověřování zavedeného podnikového EMS v duchu normy ISO 14000.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Literatura -

Základní:

 • Norma (ČSN, EN) ISO 14 001 – Systém environmentálního managementu
 • Nařízení EU - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), 1836/93/ č. 761/2001/ č. 1221/2009
 • Aktuální dokumenty Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal EU)
 • Aktuální dokumenty OSN, OECD zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí

Doplňková:

 • VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9
 • Norma ISO 50001 - Management hospodaření s energií
 • Hawken, P., Lovins.A., & L., H.: Přírodní kapitalismus: Jak se rodí další průmyslová revoluce, Mladá fronta 2003, ISBN 80-204-1078-3
 • Weizsäcker, E.U., Lovins.A., & L., H.:Faktor vier. Doppelter Wohlstand - halbierter Naturverbrauch, Droemer, München
 • Sheldon, Ch., Yoxon, M.: Installing Environmental Management Systems: A Step-By Step Guide, Earthcan Ltd., Revised Edition, 2002, ISBN: 13 987-1853838682
 • Aktuální materiály MŽP: legislativa, zprávy o postupu udržitelného rozvoje v ČR, záměry apod.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Studijní opory -

Sada prezentací s komentáře, které budou uloženy na eDisku, přístupové kódy budou studentům sděleny na první hodině předmětu

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus -
 • Životní prostředí, ochrana životního prostředí: pojetí, historie, teoretické a institucionální přístupy (Faktor čtyři, Přírodní kapitalismus)
 • Aktivity OSN, OECD, EU: Udržitelný rozvoj, New Green Deal: historie, obsah, praktické důsledky
 • Obligatorní a dobrovolné nástroje zaměřené na ochranu životního prostředí: legislativní nástroje (přehled, zdroje), normativní doporučení ISO 14 001 a EMAS: odlišnosti a spojitosti obou manažerských environmentálních přístupů (statistiky)
 • Soubor norem ISO 14 000, principy jejich zavádění, certifikace, integrace se systémy managementu kvality ve smyslu norem ISO 9001 a systémy ochrany a bezpečnosti práce ISO 45001, popř. i systémy energetického hospodaření ve smyslu norem ISO 50001.
 • Implementace požadavků ISO 14001 do firemní praxe – vymezení předmětu implementace, kontext, úloha vrcholového vedení
 • Implementace požadavků ISO 14001 do firemní praxe – dokumentované informace (dokumentace a záznamy)
 • Implementace požadavků ISO 14001 do firemní praxe – plánování (identifikace rizik, právní požadavky, environmentální cíle, programy
 • Implementace požadavků ISO 14001 do firemní praxe – zdroje lidské (struktura a odpovědnost, výcvik a povědomí), komunikace
 • Implementace požadavků ISO 14001 do firemní praxe – řízení provozu, havarijní připravenost a reakce – monitorování a měření, neshody, nežádoucí události, nápravná a preventivní opatření
 • Implementace požadavků ISO 14001 do firemní praxe – interní audity, externí kontroly, přezkoumání vedením
 • Klíčové legislativní požadavky zaměřené na ochranu životního prostředí – legislativa odpadů, ochrany vod, ovzduší, nakládání s nebezpečnými látkami
 • Cirkulární ekonomika
 • Aktuální trendy ve firemních přístupech zaměřených na ochranu životního prostředí
 • Příklady z praxe

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Studijní prerekvizity -

základy managementu

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 17
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 17
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha