Bezpečnost a legislativa v chemii - N101001
Anglický název: Safety and Legislation in Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B101005
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B101005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Absolvent přednášek získá přehled o základní české a evropské chemické legislativě, kterou se musí jako budoucí vysokoškolsky vzdělaný pracovník řídit. Nejedná se přitom pouze o chemické závody. Jednotlivé okruhy jsou průběžně aktualizovány, to však znemožňuje přípravu jakýchkoli skript. Studijním materiálem se stávají přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky a samozřejmě aktuální znění jednotlivých nařízení a zákonů.
Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v novém chemickém zákoně

Orientovat se v nařízení REACH a CLP

Vytvořit základní dokumenty potřebné k "legalizaci" látek, směsí a bezpečného chodu podniků

Spojit znalosti profesionála s běžným spotřebitelem v oblasti detergentů a biocidů

Spojit nebezpečí při používání nebezpečných chemických látek a směsí s odpovídajícím poskytnutím první pomoci

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Literatura -

Z: přednášky, které jsou průběžně umisťovány na webové stránky

Z: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů č.350/2011

Z: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č.1272/2008 (CLP)

Z: Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky - plná znění jednotlivých zákonů - www.mvcr.cz

D: Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných - knihovna VŠCHT

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Studijní opory -

http://echa.europa.eu

http://www.mzp.cz

http://www.mpo.cz

http://esis.jrc.ec.europa.eu

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Sylabus - angličtina

Chemicals and chemical mixtures - Act no. 350/2011 as amended

Information sources for the implementation of the Act no. 350/2011 - databases, lists of substances

MSDS - content creation, labeling - labels, packaging, R-and S-sentences

Regulation no. 402/2011 as amended-list of dangerous substances classified, other databases

Regulation no. 1907/2006 REACH

Regulation no. 1272/2008 CLP

Detergents Act no. 648/2004

Biocides Act no. 120/2002.

Basic first aid for injuries and poisonings in the chemical laboratory

Experience and knowledge with implementation of Act No. 350/2011 in practice

Act No. 59/2006, Seveso III on the prevention of major accidents and its implementing regulations

Annexes of REACH

The Act no. 185/2001 Coll. (Waste Act ) - formation, classification, sorting and disposal of waste

Poslední úprava: TAJ101 (02.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie

Organická chemie

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 5
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100