PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř anorganické chemie I - N101003
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B101004
Pro druh:  
Staré označení: ACH1L
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Mastný Libor Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Prerekvizity : {prerekvizita pro Laboratoř z anorganické chemie I ("výpočty")}, {prerekvizita pro laboratoř anoganické chemie I (pro plnění laboratoře LACH I - zkouška z předmětů OACH)}
Záměnnost : N101003A
Je neslučitelnost pro: V832005
Je záměnnost pro: AB101004, N101003A, B101004
Ve slož. prerekvizitě: AB110005, B110005, N110002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mastný Libor Ing. CSc. (16.11.2012)
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a základními experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mastný Libor Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Bezpečně se pohybovat v laboratořích

Zvládat základní laboratorní postupy

Spojit teoretické znalosti s experimentálními výstupy

Samostatně zpracovávat výsledky své práce a její podrobný popis i se závěrečným protokolem

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009,9788070804520

Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

Z: J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

Studijní opory -
Poslední úprava: Mastný Libor Ing. CSc. (13.03.2017)

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (06.06.2013)

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní laboratorní vybavení.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.

4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.

8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.

9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

10. Přípravy charakteristických sloučenin a jejich reakce.

11. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.

12. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SMIDOVAL (13.12.2012)

Obecná a anorganická chemie I

Chemické výpočty

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha