PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř anorganické chemie II - N101004
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Mastný Libor Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: B101006, AB101006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře jsou zaměřeny na chemii kovů, včetně koordinačních sloučenin. Studenti provádějí řadu navazujících preparačních prací (tzv. bezodpadovou technologií), kdy jsou zpracovávány všechny podíly obsahující příslušný kov. Práce je zakončena látkovou bilancí kovu. Součástí laboratoří jsou kvalitativní reakce kationtů včetně jejich určení v neznámém vzorku. Talentovaní studenti mohou být vybráni na přípravu složitějších sloučenin s využitím nových přístrojů ústavu.
Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně a s ohledem na bezpečnost zvládat všechny laboratorní techniky

Analyzovat a řešit náročnější vícestupňové přípravy chemikálií

Provádět celkové bilance základního prvku v preparační řadě

Ovládat použité složitější laboratorní přístroje

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Literatura -

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009,9788070804520

Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

Z: J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

Poslední úprava: Mastný Libor (16.11.2012)
Studijní opory -

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Poslední úprava: Mastný Libor (13.03.2017)
Sylabus -

1. Chemie nepřechodných a přechodných kovů.

2. Přípravy sloučenin různými preparativními technikami (tavení, srážení, cementace).

3. Látková bilance při chemických reakcích.

4. Oxidačně-redukční reakce sloučenin kovů.

5. Příprava koordinačních sloučenin.

6. Práce s iontoměniči

7. Bezodpadová technologie ("preparační řady").

8. Analyticky důležité reakce kationtů kovů.

9. Kvalitativní důkaz kationtů kovů v neznámých vzorcích.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Laboratoř anorganické chemie I

Poslední úprava: Mastný Libor (19.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je ukončen po splnění všech laboratorních prací a průběžných testů, odevzdání protokolů a splnění zkouškového testu.

Poslední úprava: Nekvindová Pavla (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 110 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 15
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha