PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura a vlastnosti materiálů - N101008
Anglický název: Structure and Properties of Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Flemr Vratislav doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B101007, AB101007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V předmětu studenti využijí dosavadní znalosti z Obecné a anorganické chemie k posouzení a vysvětlení vlastností, zejména technologicky zajímavých, inženýrských materiálů. Využijí svých znalostí z problematiky elektronegativit, velikosti atomů, iontů a molekul, vazebných energií, chemických struktur od molekulární až po krystalickou strukturu. Na základě jim známých základních modelů chemické vazby (iontové, kovalentní a kovové) a struktur materiálů (monokrystalická, polykrystalická, nekrystalická) se setkají s potřebou vysvětlit vlastnosti materiálů.
Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vysvětlit roli lokalizovaných a delokalizovaných elektronů ve vlastnostech materiálů.

Zdůvodnit zařazení určitého materiálů do krystalochemického kontextu.

Vysvětlit roli poruch ve struktuře materiálů..

Objasnit příčiny mechanických, elektrických, magnetických a optických vlastností rozmanitých materiálů.

Odhadnout vlastnosti jim neznámých nebo vůbec dosud nepoznaných materiálů.

Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Literatura -

Z:Flemr V., Hájek B.: Struktura a vlastnosti anorganických materiálů, VŠCHT Praha 1988

D:V.S.F. Murty et al.: Structure and Properties of Engineering Materials, McGraw-Hill, 2003

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/predmety/N101005/

Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

K udělení zápočtu je nutné úspěšně absolvovat souhrnný test. Zkouška je písemná a ústní.

Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Sylabus -

1. Elektronová struktura anorganických materiálů.

2. Vazba v pevných látkách, vazebné typy a modely.

3. Atomární struktura anorganických materiálů.

4. Faktory ovlivňující koordinaci atomů v pevných látkách.

5. Poruchy krystalové struktury, nekrystalické materiály.

6. Mechanické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

7. Pevné, žáropevné a tvrdé materiály. Kompozity.

8. Elektrické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

9. Vodiče, supravodiče, polovodiče dielektrika.

10. Magnetické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

11. Fero - a ferimagnetika, magneticky měkké a tvrdé materiály.

12. Optické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.

13. Luminofory, lasery, optoelektronické materiály.

14. Hnací síly a mechanismy chemických změn v pevných látkách.

Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N101005, N403011, N444001 a N413002 nebo N413002A.

Poslední úprava: SMIDOVAL (20.05.2009)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Matematika I

Poslední úprava: TAJ101 (18.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha