PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie speciálních anorganických materiálů - N101010
Anglický název: Technology of Special Inorganic Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sofer Zdeněk prof. Ing. Ph.D.
Brožek Vlastimil doc. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: M101002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá technologiemi výroby, zpracování a charakterizace moderních anorganických materiálů. Podává základní přehled o pokročilých keramických, skelných, kovových i kompozitních materiálech. Předmět podává přehled o metodách přípravy monokrystalů, tenkých vrstev a nanostrukturovaných materiálů.
Poslední úprava: Sofer Zdeněk (11.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní technologie výroby a charakterizace.

Vlastnosti a aplikační využití pokročilých anorganických materiálů.

Technologie výroby a charakterizace anorganických nanomateriálů.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (11.11.2012)
Literatura -

Z:J.Šesták,Z.Strnad,A.Tříska a kol.,Speciální technologie a materiály,Academia,1993, 80-200-0148-4

D:M.M.Schwartz,Handbook of Structural Ceramics,McGraw-Hill,1992,0-07-055719-5

D:R.Waser,Nanoelectronics and Information Technology,WILEY-VCH,2003,3-527-40363-9

D:L.Ptáček,Nauka o Materiálu II.,Akademické nakladatelství CERM,2002,80-7204-248-3

D:M.OhringMaterials Science of Thin films,ACADEMIC PRESS,2001,0125249756

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (11.11.2012)
Studijní opory -

http://e-knihovna.vscht.cz/admin/

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (11.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Písemná a ústní zkouška.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (11.11.2012)
Sylabus -

1. Výběr a charakterizace speciálních anorganických materiálů s unikátními vlastnostmi.

2. Oxidová a neoxidová keramika.

3. Supertvrdé a abrazivní materiály.

4. Technologie monokrystalů.

5. Technologie tenkých vrstev.

6. Kovové materiály.

7. Technologie vysokých a nízkých teplot.

8. Technologie vysokých a nízkých tlaků.

9. Materiály uhlíkové, skelný uhlík a diamantu podobný uhlík.

10. Příprava a charakterizace práškových materiálů.

11. Základní charakteristiky nanomateriálů.

10. Syntéza a vlastnosti nanomateriálů.

11. Nanomateriály pro elektroniku.

12. Magnetické materiály a supravoďiče.

Poslední úprava: Sofer Zdeněk (11.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Fyzikální chemie I,Fyzika I, Matematika I

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha