PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř chemie - N101019
Anglický název: Chemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Michalcová Alena doc. Ing. Ph.D.
Ústav 148
Je záměnnost pro: B101011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři, laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy. Laboratorní práce zaměřené na kvalitativní reakce a přípravu chemických látek doplní teoretické znalosti o chemických vlastnostech prvků a sloučenin.
Poslední úprava: Novák Pavel (06.07.2009)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Zásady práce v laboratoři.

Postupy přípravy látek v anorganické chemii.

Chemické chování běžných anorganických látek.

Základy analytické chemie.

Poslední úprava: Kouřil Milan (15.11.2012)
Literatura -

Z:D. Sýkorová, L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, Praha, 2001, 8070804521

D:N.Greenwood, A. Earnshaw,Chemistry of the Elements (2nd Edition), Elsevier, 1997, 9780750633659

Poslední úprava: Novák Pavel (30.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=402&VerticalID=0

Poslední úprava: Kouřil Milan (17.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Účast na laboratořích je povinná. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních prací, vstupního testu zaměřeného na základní chemické výpočty, průběžných testů a závěrečného testu, odevzdání všech produktů preparativních reakcí, protokolů o průběhu laboratorních prací a předložení laboratorního deníku.

Poslední úprava: Novák Pavel (06.07.2009)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Seznámení s laboratorním vybavením a běžnými chemikáliemi.

3. Základní laboratorní operace - vážení, odpařování, stanovení hustoty.

4. Příprava roztoků kyselin a zásad, stanovení pH.

5. Příprava roztoků solí, základní reakce solí.

6. Rušená krystalizace.

7. Oxidačně redukční reakce.

8. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

9. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.

10. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.

11. Kvalitativní reakce kationtů.

12. Kvalitativní reakce aniontů.

Poslední úprava: Novák Pavel (06.07.2009)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N101018

Poslední úprava: Novák Pavel (06.07.2009)
Studijní prerekvizity -

Chemické výpočty

Základy anorganické chemie

Poslední úprava: TAJ106 (18.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha