Inženýrská termodynamika - N105011
Anglický název: Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : S105011
Je záměnnost pro: S105011, M105004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět patří mezi profilové předměty specializace technologie anorganických výrob. V rámci předmětu posluchači získají poznatky z oboru fázových rovnováh kondenzovaných soustav, rovnováh chemických reakcí a elektrochemie. Důraz je kladen nejen na teoretické základy, ale i na jejich souvislost s reálnými procesy v chemickém průmyslu.
Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • sestavit fázové diagramy 2, 3 a 4 složkových kondenzovaných soustav
  • vypočítat rovnovážné složení pro chemické reakce probíhající za daného tlaku a teploty
  • vypočítat rovnovážný potenciál pro elektrochemický systém
  • stanovit rychlost elektrochemické reakce pro běžné soustavy v elektrochemii, které jsou řízeny přenosem náboje nebo přenosem hmoty
Poslední úprava: ROZ105 (15.08.2013)
Literatura -

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

Z: R. Mráz, J. Krýsa, Příklady z chemicko-inženýrské termodynamiky, skripta VŠCHT Praha, 1991

Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)
Studijní opory -

doporučená literatura,

databáze rozpustností solí pro vybrané dvou, tří a čtyřsložkové soustavy

databáze termodynamických vlastností látek

databáze standartních elektrodových potenciálů

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

pro získání zápočtu je třeba napsat 3 průběžné testy každý nad 50% (1 opravný pokus na každý test)

zkouška sestává z písemné a ústní části

v případě splnění všech zápočtových testů nad 80% v prvním pokusu nemusí student psát písemnou část zkoušky

Poslední úprava: Paidar Martin (17.11.2012)
Sylabus -

1. Fázové rovnováhy v reálných dvousložkových soustavách.

2. Fázové rovnováhy v reálných třísložkových soustavách - grafické znázornění.

3. Fázové rovnováhy v reálných čtyřsložkových soustavách - grafické znázornění.

4. Cyklická krystalizace mezi dvěma teplotami.

5. Základní termodynamické principy, reakční entalpie, entropie, Gibbsova energie.

6. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování chování směsi plynů, reálné kapaliny.

7. Podmínky rovnováhy v systémech, kde probíhají chemické reakce.

8. Rovnovážné složení pro reakce probíhající v kapalné a plynné fázi. Heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).

9. Soustavy chemických rovnováh.

10. Adiabatické bilance pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.

11. Transport náboje v elektrolytech. Vodivost. Převodová čísla. Faradayovy zákony. Elektrodový potenciál. Elektrodová dvojvrstva.

12. Kinetika elektrodových reakcí. Přepětí přenosu náboje.

13. Difúzní přepětí. Limitní proudové hustoty. Smíšený potenciál.

14. Tvary polarizačních křivek. Přepětí vodíku, kyslíku. Polarizační křivka Fe v H2S04

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Vstupní požadavky -

Absolvování předmětů:

Fyzikální chemie I - N403011,

Chemické inženýrství I - N409002

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.1 60
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.9 82
5 / 7 142 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 30