PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Membránové procesy - N105013
Anglický název: Membrane Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://prof.Dr.Ing.Karel Bouzek
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M105005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s progresivními membránovými technologiemi, které získávají v průběhu posledních několika desetiletí na praktickém významu. Náplní předmětu jsou po stručné informaci o typických materiálech, způsobech výroby membrán a metodách jejich charakterizace zejména membránové separační procesy. Uvažovány jsou technologie využívající jako hnací sílu jak gradient tlaku a koncentrace, tak elektrické pole. Získané teoretické poznatky jsou diskutovány na příkladu významných průmyslových technologií. V závěru kurzu je detailněji diskutována rovněž problematika membránových procesů v energetice.
Poslední úprava: Bouzek Karel (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní postupy přípravy membrán
  • základní metody charakterizace membrán
  • průmyslové aplikace membránových procesů
Poslední úprava: Fíla Vlastimil (19.11.2012)
Literatura -

Z: Drioli E., Giorno L., Comprehensive Membrane Science and Engineering, e-book, Elsevier B.V. 2010, 9780080932507

D: Baker R.W., Membrane Technology and Applications, 2nd Edition,John Wiley & Sons, Ltd., 2004, 9780470854457

D: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, 0854045902

D: Nunes S.P., Peinemann K.-V. (eds.), Membrane Technology in the Chemical Industry. Edited by ,Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2001, 3527284850

D: Mulder M., Basic Principles of Membrane Technology, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers, 2003, 079234247X(HB),0792342488(PB)

Poslední úprava: Fíla Vlastimil (14.08.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Pro udělení zápočtu je nutné samostatně vypracovat jeden zápočtový příklad.

Zkouška je písemná. V případě, že student nebude spokojen s navrženým hodnocením z písemné zkoušky, domluví si opravnou ústní zkoušku.

Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)
Sylabus -

1. Základní typy membrán a jejich příprava.

2. Charakteristické vlastnosti membrán, metody testování.

3. Membránové separační procesy - rozdělení podle hnací síly.

4. Membránové separační procesy na základě koncentračního gradientu - osmóza, dialýza.

5. Tlakové membránové procesy - reverzní osmóza, utrafiltrace, mikrofiltrace, nanofiltrace.

6. Elektromembránové procesy - elektrodialýza, elektrodeionizace, elektroforéza.

7. Iontově selektivní membrány jako pevný elektrolyt - "zero gap" membránová elektrolýza.

8. Využití iontově selektivních membrán v energetice.

9. Mikroporézní a mezoporézní membrány pro separace plynů a kapalin.

10. Mechanismy přenosu hmoty v membránách.

11. Využití membrán v separačních technologiích, příklady průmyslových aplikací.

12. Membránové reaktory pro homogenní reakce.

13. Membránové reaktory pro heterogenní katalytické reakce.

14. Membránové technologie v chemickém průmyslu, směry dalšího vývoje.

Poslední úprava: Bouzek Karel (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Bouzek Karel (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha