PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Reaktivita a struktura povrchu pevných látek - N105015
Anglický název: Surfaces of Solid Materials: Reactivity and Structure
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M105007
Pro druh:  
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Hnát Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M105007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc. (14.02.2006)
Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí, které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat základní jevy probíhající na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina

Navrhnout optimální experimentální metodu k charakterizaci struktury a chemického složení povrchů pevných látek

Spojit jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (07.01.2017)

D:Morrison S.R.: The Chemical Physics of Surfaces, Plenum Press N.Y. 1977

D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998

Z:Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M.:Characterization of Porous Solids and Powders:Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publishers,2004

Z:Webb A. P., Orr C., Analytical Methods in Fine Particle technology, Micromeritics, 1997

Z:Rouquerol F., Rouquerol J., Sing K.S.W., Lllewellyn P., Maurin G., Adsorption by Powders and Porous Solid,Elsevier, 2014

Studijní opory -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (11.07.2013)

Applied Surface Science: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Požadavkem k udělení zápočtu je absolvování zápočtového testu se ziskem nejméně 60% možných bodů a vypracování semestrálního projektu na předem dané téma.

Zkouška má pouze ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (12.11.2012)

1. Experimentální metody charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení metod.

2. Geometrické a texturní charakteristiky.

3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.

4. Adsorpční metody stanovení měrného povrchu.

5. Rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.

6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.

7. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.

8. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

9. Augerova spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.

10. SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.

11. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).

12. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.

13. Mechanismus transportu v porézních látkách.

14. Membránové procesy, katalytické procesy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D. (11.07.2013)

Fyzikální chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha