PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N105023
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Náplň předmětu tvoří individuální projekt studenta, který mu zadá jeho vedoucí na začátku semestru. Na téma projektu navazuje téma diplomové práce. Student pracuje na zadané problematice samostatně. Se svým vedoucím průběžně konzultuje postup prací a získané výsledky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

  • navrhnout plán experimentální práce
  • samostatně provést sérii měření s daným cílem
  • zpracovat a analyzovat získaná data
  • sepsat závěrečnou výzkumnou zprávu
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)

dle literární rešerše a pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

Studijní materiály jsou k dispozici individuálně u školitele práce.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Účast na studentské vědecké konferenci Ústavu anorganické technologie.

Odevzdání závěrečné zprávy na konci semestru. Hodnocení provádí vedoucí práce.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (16.03.2009)

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Laboratoř oboru, Laboratorní projekt I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Obhajoba individuálního projektu 20

 
VŠCHT Praha