PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy membránových a vodíkových procesů - N105028
Anglický název: Fundamentals of Membrane and Hydrogen Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Hnát Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B105005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. (19.11.2012)
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s progresivními membránovými technologiemi, které získávají v průběhu posledních několika desetiletí na praktickém významu. Náplň předmětu je soustředěna zejména na membránové procesy aplikované v průmyslu. Uvažovány jsou technologie využívající jako hnací sílu jak gradient tlaku a koncentrace, tak elektrické pole. Zvláštní pozornost je věnována procesům, které nachází uplatnění v oblasti vodíkových technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

  • definovat základní membránové procesy
  • rozdělit membránové procesy do skupin podle hnací síly
  • popsat základní průmyslové aplikace membránových procesů
Literatura -
Poslední úprava: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. (18.11.2012)

Z: Membránové procesy, Zdeněk Palatý ed., VŠCHT Praha, 2012, 978-80-7080-808-5.

D: Drioli E., Giorno L., Comprehensive Membrane Science and Engineering, e-book, Elsevier B.V. 2010, 9780080932507

D: Baker R.W., Membrane Technology and Applications, 2nd Edition,John Wiley & Sons, Ltd., 2004, 9780470854457

D: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, 0854045902

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ105 (10.12.2012)

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. (19.11.2012)

Student v průběhu semestru vypracuje individuální projekt na zadané téma.

Zkouška je písemná. V případě, že student nebude spokojen s navrženým hodnocením z písemné zkoušky, domluví si opravnou ústní zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (19.11.2012)

1. Přehled základních typů membrán

2. Iontově selektivní membrány a jejich charakterizace

3. Mechanismy přenosu hmoty v membránách

4. Rozdělení membránových procesů podle hnací síly

5. Procesy využívající koncentračního gradientu - osmóza, dialýza

6. Procesy využívající gradientu tlaku - reverzní osmóza

7. Procesy využívající gradientu tlaku - utrafiltrace, mikrofiltrace, nanofiltrace

8. Procesy využívající gradientu elektrického pole - elektrodialýza, elektrodeionizace

9. Separace plynů

10. Membránové reaktory

11. Membránové procesy ve výrobě vodíku

12. Vodíkové palivové články využívající jako elektrolytu polymerní membránu

13. Vodíkové palivové články využívající jako elektrolytu keramickou membránu

14. Separace kapalin a par

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. (18.11.2012)

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 6
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha