Degradace materiálů - N106001
Anglický název: Materials Degradation
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B106001
Garant: Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování materiálů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení). Dále jsou zmíněny základní principy koroze materiálů, tzn. degradace vlivem chemických reakcí se složkami okolního prostředí. Na závěr jsou popsány mechanismy degradace za vysokých teplot a vlivem záření.
Poslední úprava: Průša Filip (09.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat příčiny poškození materiálů v praxi.

Navrhovat opatření k nápravě důsledků poškození.

Navrhovat opatření vedoucí k minimalizaci degradačních procesů v praxi.

Poslední úprava: Průša Filip (09.01.2018)
Literatura -

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987, 0441187

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Sylabus -

1.Klasifikace materiálů a degradačních procesů

2.Trvalá deformace

3.Faktory ovlivňující deformační chování

4.Lomy

5.Působení defektů na lomové chování

6.Lomová houževnatost

7.Principy zvyšování lomové houževnatosti

8.Únava

9.Faktory ovlivňující únavovou životnost

10.Opotřebení

11.Koroze

12.Tečení (creep)

13.Degradace zářením

14.Identifikace příčin poškození

Poslední úprava: Průša Filip (09.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 30