Degradace materiálů - N106001
Anglický název: Materials Degradation
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B106001
Pro druh:  
Garant: Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B106001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (09.01.2018)
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování materiálů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení). Dále jsou zmíněny základní principy koroze materiálů, tzn. degradace vlivem chemických reakcí se složkami okolního prostředí. Na závěr jsou popsány mechanismy degradace za vysokých teplot a vlivem záření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat příčiny poškození materiálů v praxi.

Navrhovat opatření k nápravě důsledků poškození.

Navrhovat opatření vedoucí k minimalizaci degradačních procesů v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987, 0441187

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

1.Klasifikace materiálů a degradačních procesů

2.Trvalá deformace

3.Faktory ovlivňující deformační chování

4.Lomy

5.Působení defektů na lomové chování

6.Lomová houževnatost

7.Principy zvyšování lomové houževnatosti

8.Únava

9.Faktory ovlivňující únavovou životnost

10.Opotřebení

11.Koroze

12.Tečení (creep)

13.Degradace zářením

14.Identifikace příčin poškození

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (16.11.2012)

Obecná a anorganická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 30