PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Degradace materiálů - B106001
Anglický název: Materials Degradation
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování materiálů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení). Dále jsou zmíněny základní principy koroze materiálů, tzn. degradace vlivem chemických reakcí se složkami okolního prostředí. Na závěr jsou popsány mechanismy degradace za vysokých teplot a vlivem záření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat příčiny poškození materiálů v praxi.

Navrhovat opatření k nápravě důsledků poškození.

Navrhovat opatření vedoucí k minimalizaci degradačních procesů v praxi.

Literatura -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987, 0441187

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

Studijní opory -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (12.02.2018)

1.Klasifikace materiálů a degradačních procesů

2.Trvalá deformace

3.Faktory ovlivňující deformační chování

4.Lomy

5.Působení defektů na lomové chování

6.Lomová houževnatost

7.Principy zvyšování lomové houževnatosti

8.Únava

9.Faktory ovlivňující únavovou životnost

10.Opotřebení

11.Koroze

12.Tečení (creep)

13.Degradace zářením

14.Identifikace příčin poškození

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Průša Filip doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Úspěšné absolvování testu/ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha