PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Degradace materiálů - B106001
Anglický název: Materials Degradation
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování materiálů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení). Dále jsou zmíněny základní principy koroze materiálů, tzn. degradace vlivem chemických reakcí se složkami okolního prostředí. Na závěr jsou popsány mechanismy degradace za vysokých teplot a vlivem záření.
Poslední úprava: Průša Filip (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat příčiny poškození materiálů v praxi.

Navrhovat opatření k nápravě důsledků poškození.

Navrhovat opatření vedoucí k minimalizaci degradačních procesů v praxi.

Poslední úprava: Průša Filip (15.02.2018)
Literatura -

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987, 0441187

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006, 8070806001

Poslední úprava: Průša Filip (12.02.2018)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Poslední úprava: Průša Filip (13.02.2018)
Sylabus -

1.Klasifikace materiálů a degradačních procesů

2.Trvalá deformace

3.Faktory ovlivňující deformační chování

4.Lomy

5.Působení defektů na lomové chování

6.Lomová houževnatost

7.Principy zvyšování lomové houževnatosti

8.Únava

9.Faktory ovlivňující únavovou životnost

10.Opotřebení

11.Koroze

12.Tečení (creep)

13.Degradace zářením

14.Identifikace příčin poškození

Poslední úprava: Průša Filip (12.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Poslední úprava: Průša Filip (12.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování testu/ústní zkoušky.

Poslední úprava: Průša Filip (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha