PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N106021
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Předmět Laboratorní projekt II je určen pro vypracování semestrální práce B. Na začátku semestru je posluchači zadáno téma semestrální práce, které již obvykle navazuje na budoucí diplomovou práci. Téma souvisí s řešenými výzkumnými nebo technickými projekty ústavu a rozvíjí technické myšlení studenta při aplikaci poznatků z oborových přednášek. Student vypracuje literární rešerši a provede experimentální práce podle zadání. Výsledky semestrální práce posluchač předkládá písemně zpracováné na počítači a ústně obhajuje na semináři před pracovníky a studenty ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Naplánovat a realizovat experimentální práce podle zadání projektu.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Prezentovat výsledky práce.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

D: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

D: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/index.htm

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/index.htm

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (07.12.2012)

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

7. Sepsání semestrální práce

8. Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Laboratoř oboru

Laboratorní projekt I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 1.5 42
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha