PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Technická mineralogie - N107005
Anglický název: Technical Mineralogy
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 5 / 54 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://tresen.vscht.cz/sil/cs/predmet_tm_lsm
Garant: Macháček Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B107003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi polarizační mikroskopie a digitální obrazové analýzy při studiu materiálů tak, aby dovedli samostatně charakterizovat a kvantifikovat texturu a mikrostrukturu mikroskopických preparátů. Byli schopni analyzovat mineralogické složení surovin a technolitů a zároveň byli schopni získané poznatky aplikovat i v jiných oblastech zkoumání materiálů, např. v rámci diplomové či bakalářské práce.
Poslední úprava: Macháček Jan (21.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

samostatně charakterizovat a kvantifikovat texturu a mikrostrukturu mikroskopických preparátů,

analyzovat mineralogické složení surovin a technolitů a zároveň byli schopni,

aplikovat získané poznatky i v jiných oblastech zkoumání materiálů, např. v rámci diplomové či bakalářské práce.

Poslední úprava: Macháček Jan (21.11.2012)
Literatura -

Z Bartuška M: Technická mineralogie, skripta, VŠCHT Praha, 1987.

Z Gregerová M, Fojt B, Vávra B: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů, Morav. zem. muz., PřF MU Brno, 2002. ISBN 80-7028-195-2

D Mackenzie WS, Guilford C: Atlas of rock-forming minerals in thin section, Longman, 1980. ISBN-10: 0470269219 | ISBN-13: 978-0470269213

D Raith MM, Raase P, Reinhardt J: Guide to thin section microscopy, 2011. ISBN 978-3-00-033606-5

Z Russ JC: The image processing handbook, CRC Press, 2007. ISBN-10: 1439840458 | ISBN-13: 978-1439840450

D Wu Q, Merchant F, Castleman KR: Microscope Image Processing, Elsevier, 2008. ISBN-10: 012372578X | ISBN-13: 978-0123725783

Poslední úprava: Macháček Jan (09.08.2013)
Studijní opory -

micro.magnet.fsu.edu/primer

www.olympusmicro.com

petrol.sci.muni.cz/mikroskopie/uvod.htm

www.earth.ox.ac.uk/~oesis/micro

webmineral.com

Poslední úprava: Macháček Jan (03.12.2012)
Sylabus -

1. Úvod. Opakování z geometrické a vlnové optiky.

2. Šíření světla v anizotropním prostředí.

3. Klasická a polarizační mikroskopie. Principy, postupy, technické vybavení a údržba. Příprava preparátů pro mikroskopii.

4. Speciální mikroskopické techniky. UV-VIS spektroskopie a kolorimetrie v mikroskopii materiálů. Vysokoteplotní mikroskopie.

5. Vyhodnocování optických vlastností krystalů v polarizovaném světle. Mikrostruktura a textura. Pleochroismus.

6. Mikroskopické měření indexu lomu.

7. Vyhodnocování optických vlastností krystalů ve zkřížených polarizátorech. Zhášení krystalů.

8. Interferenční barvy a měření jejich výšky. Ráz délky a optický charakter. Měření napětí v materiálu.

9. Využití digitální analýzy obrazu při studiu materiálů. Snímání a úpravy obrazu. Software pro analýzu obrazu.

10. Segmentace objektů a úpravy binárního obrazu. Automatická měření. Stereologie a textura.

11. Úvod do systematické mineralogie. Vztah mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi minerálů.

12. Mikroskopie přírodních materiálů. Suroviny.

13. Mikroskopie technolitů: Keramické materiály. Žárovzdorné materiály. Biomateriály.

14. Mikroskopie technolitů: Vady skla. Anorganická pojiva.

Poslední úprava: Macháček Jan (09.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Fyzika I

Chemie a fyzika pevných látek

Poslední úprava: SMIDOVAL (10.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha