PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy sklářských a keramických technologií - N107006
Anglický název: Fundamentals of Glass and Ceramic Technologies
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B107004
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : Z107006
Je záměnnost pro: AB107004, B107004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu jsou technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv. Jsou diskutovány fyzikálně chemické základy těchto procesů a vztahy mezi strukturou a vlastnostmi uvedených materiálů. Obsah výuky prohlubuje teoretické a aplikační znalosti studentů získané v předmětech Úvod do studia materiálů a Anorganické nekovové materiály.
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Diskutovat vztahy mezi strukturou, vlastnostmi a aplikacemi anorganických nekovových materiálů.

Popsat technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv.

Vysvětlit fyzikálně chemické děje probíhající při výrobě těchto materiálů.

Aplikovat výsledky metod charakterizace anorganických nekovových materiálů ve vztahu k procesům jejich výroby a degradace.

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (19.11.2012)
Literatura -

Z: Matoušek J.: Anorganické nekovové materiály, skripta VŠCHT Praha 1992. (ke ztažení na http://www.lam.vscht.cz)

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.

D: Housecroft C.E, Sharpe A.G.: Anorganická chemie, 4.vydání, VŠCHT Praha, 2014, ISBN: 978-80-7080-872-6.

D: Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL Praha 1965.

D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008,ISBN: 978-80-86821-48-1.

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (16.08.2015)
Studijní opory -

Studijní materiály v elektronické podobě u vyučujícího

Poslední úprava: VED107 (28.08.2013)
Sylabus -

1. Anorganické nekovové materiály - základní typy a jejich charakteristika

2. Základní látky a systémy, skelný a krystalický stav

3. Základy technologie anorganických skel - suroviny, tavení, tvarování, chlazení

4. Hlavní typy anorganických skel a jejich vlastnosti

5. Sklokeramické materiály, princip výroby, typy a vlastnosti

6. Struktura, fázové složení a vlastnosti keramických materiálů

7. Základy technologie keramických materiálů

8. Hlavní typy keramických materiálů a jejich vlastnosti

9. Keramika na bázi oxidů, karbidů a nitridů, konstrukční keramika

10. Anorganické nekovové povrchové vrstvy

11. Anorganické nekovové biomateriály

12. Žárovzdorné materiály - typy a vlastnosti

13. Základy technologie anorganických pojiv, mechanismy tuhnutí a tvrdnutí

14. Hlavní typy anorganických pojiv a jejich vlastnosti

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Úvod do studia materiálů, Anorganické nekovové materiály

Poslední úprava: Kloužek Jaroslav (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha