PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemie anorganických materiálů II - N107008
Anglický název: Chemistry of Inorganic Materials II
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M107003
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M107003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednášky jsou zaměřeny na fyzikálně-chemický popis kinetiky procesů, které probíhají při výrobě a použití anorganických nekovových materiálů. Posluchači se seznámí se základními matematickými modely, s principy jejich tvorby a se strategií při určování řídících mechanismů.
Poslední úprava: Helebrant Aleš (25.03.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní modely popisující kinetiku a mechanismy procesů probíhajících při přípravě a použití anorganických nekovových materiálů

Využít kinetických modelů pro popis experimentálních dat a určení charakteristických veličin

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Literatura -

Z: Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů II, skripta VŠCHT Praha

D: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa Praha 1988, str.13-95

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Studijní opory -

Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů II, skripta VŠCHT Praha, ke stažení na www.usk.cz

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Sylabus -

1. Nekatalytické heterogenní procesy - typy a mechanismy.

2. Základy teorie difúze.

3. Difúze v pevných látkách.

4. Teorie vedení tepla.

5. Základní typy reologického chování materiálů.

6. Mechanická pevnost skla a keramiky, lomová mechanika.

7. Molekulární teorie transportních dějů.

8. Kinetika fázových a modifikačních přeměn.

9. Kinetika nukleace a krystalizace.

10. Kinetika tepelného rozkladu pevných látek.

11. Kinetika slinování.

12. Reakce pevných látek s kapalinami a plyny.

13. Rozpouštění kompaktních těles a zrnitých materiálů.

14. Kinetika reakcí v pevném stavu.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Studijní prerekvizity -

Chemie anorganických materiálů I

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.9 54
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha