PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Charakterizace částic a mikrostruktur - N107025
Anglický název: Characterization of Particles and Microstuctures
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M107013
Garant: Gregorová Eva Ing. CSc.
Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Je záměnnost pro: M107013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět podává přehled o metodách charakterizace částic, částicových soustav a mikrostruktur heterogenních materiálů, včetně nanočástic, nanokrystalických a nanoporézních materiálů. V první části jsou přesně definovány parametry velikosti, tvaru a uspořádání malých částic, zrn a pórů v mikrostruktuře materiálů, a podrobně je probrána statistika malých částic, zrn a pórů, včetně kvantilů, středních hodnot, momentů a momentových poměrů. V druhé části jsou detailně probrány jednotlivé metody charakterizace částic, zrn a pórů, od sedimentačních metod přes laserovou difrakci, dynamický rozptyl světla, obrazovou analýzu, rentgenovou difrakci, adsorpční metody a rtuťovou porozimetrii až k méně obvyklým metodám charakterizace částic a mikrostruktur. Zvláštní důraz je kladen na vyhodnocení planárních řezů mikrostruktury za použití stereologických vztahů a integrálních transformací ke korekci problému nahodilých řezů. Část předmětu se zabývá disperzními soustavami, včetně suspenzí a nanofluidů a metodami charakterizace jejich elektrokinetického chování. Předmět je vhodný pro studenty všech oborů a lze ho doporučit všem, v jejichž práci je nutno charakterizovat soustavy částic nebo mikrostruktury heterogenních materiálů.
Poslední úprava: Pabst Willi (07.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Správně používat všechny koncepty související s velikostí a tvarem částic, zrn a pórů.

Správně interpretovat distribuce velikosti částic, zrn a pórů na základě statistiky malých částic.

Používat správnou terminologii při prezentaci výsledků a rozumět teoretickým základům běžných metod charakterizace částic a mikrostruktur do té míry, která je nezbytná pro plné pochopení moderní literatury.

Kvalifikovaně vybrat adekvátní metody charakterizace částic, částicových soustav a správně je používat.

Správně aplikovat stereologické vztahy a integrální transformace ke korekci problému nahodilých řezů.

Poslední úprava: Pabst Willi (07.12.2017)
Literatura -

Z - Allen T.: Particle Size Measurement (two volumes, fifth edition). Chapman & Hall, London 1997. (ISBN 0-412-75350-2).

Z - van de Hulst H. C.: Light Scattering by Small Particles. Dover, New York 1981. (ISBN 0-486-64228-3).

Z - Xu R.: Particle Characterization - Light Scattering Methods. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000. (ISBN 1-4020-3-0357-9).

Z - Gregg S. J., Sing K. S. W.: Adsorption, Surface Area and Porosity (second edition). Academic Press, London 1982. (ISBN 0-12-300956-1).

Z - Russ J. C., Dehoff R. T.: Practical Stereology (second edition). Kluwer Academic, New York 2000. (ISBN 0-306-46476-4).

Poslední úprava: Pabst Willi (15.11.2012)
Studijní opory -

Pabst W., Gregorová E.: Charakterizace částic a částicových soustav. VŠCHT Praha 2007 (accesssible via

http://www.vscht.cz/sil/keramika/Characterization_of_particles/CPPS%20_Czech%20version_.pdf ).

Poslední úprava: Pabst Willi (15.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod (ekvivalentní a statistické míry velikosti částic a nanočástic)

2. Velikost, tvar a povrch částic a nanočástic, zrn a pórů; fraktály

3. Uspořádání částic a slinování

4. Statistika malých částic I: Empirická rozdělení a statistická charakteristika

5. Statistika malých částic II: Analytické funkce rozdělení, momenty, momentové poměry

6. Sedimentační analýza, suspenze, nanofluidy a aerosoly

7. Adsorpce plynů a její využití pro charakterizaci částic a porézních materiálů

8. Laserová difrakce I: Teorie (od Maxwellovy teorie k Mieově teorii, Fraunhofer, Rayleigh)

9. Laserová difrakce II: Praktické použití a možnosti aplikace

10. Dynamický rozptyl světla (DLS) pro nanočástice a jiné metody charakterizace částic a suspenzí (ELS, OPC, ESA)

11. Stereologická charakterizace mikrostruktur pomocí mikroskopické obrazové analýzy

12. Určení rozdělení velikosti zrn a pórů, tomografické metody

13. Určení velikosti zrn rentgenovou difrakcí a maloúhlový rozptyl (SAXS, SANS)

14. Rtuťová porozimetrie, termoporometrie a jiné metody (NMR, PAS)

Poslední úprava: Pabst Willi (07.12.2017)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pabst Willi (07.12.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 4 84 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha