PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historie chemie a materiálů - N107033
Anglický název: History of Chemistry and Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B107007
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Záměnnost : B107007
Je záměnnost pro: B107007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Historie chemie a materiálů je poměrně rozsáhlým úvodem do dějin chemie, chemické technologie a dějin technologie materiálů od prehistorie do 20. století. Cílem předmětu je, aby student získal ucelenou představu o vývoji dnešní chemie, která dnes obsahuje vedle klasických disciplín jako jsou anorganická, organická a fyzikální chemie i mnoho oblastí z tzv. materiálových věd a technologií a týká se jak organických tak anorganických materiálů.
Poslední úprava: Pabst Willi (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posoudit historický vývoj chemie jako celek očima chemika a aplikovat tyto znalosti k lepšímu a hlubšímu pochopení jednotlivých předmětů, se kterými se setká v dalším průběhu studia.

Používat znalosti získané v tomto předmětu jako základ pro získání univerzálnějšího vzdělání univerzitního typu a k rozšíření horizontu inženýrské výuky, které může v delším horizontu přispět k zvýšení celospolečenské prestiže chemického povolání obecně.

Absolvováním tohoto předmětu získá každý student rámcovou představu o vývoji chemie a nejdůležitějších materiálových technologií od prehistorie až do 20. století. Měl by být schopen časově zařadit nejvýznamnější objevy a vynálezy a chápat v hrubých rysech celkový historický vývoj oboru, který studuje. Nejnadanější studenti budou po absolvování předmětu navíc schopni do jisté míry posoudit oprávněnost Kuhnovy teze o struktuře vědeckých revolucí v chemii.

Poslední úprava: Pabst Willi (21.11.2012)
Literatura -

Z - Hudson J.: The History of Chemistry. Macmillan, London 1992 (ISBN 0-333-53551-0).

Z - Partington J. R.: A Short History of Chemistry. Dover, New York 1989. (ISBN 978-0-486-65977-0).

D - Engels S., Nowak A.: Chemické prvky - historie a současnost. SNTL, Praha 1977 (str.7-312, 344-355). (nemá ISBN)

D - Zyka J., Karpenko V.: Prvky očima minulosti. Práce, Praha 1984 (str.17-237). (nemá ISBN).

D - Kratochvíl M.: Cesty chemie - od atmou v molekule k nanotechnologiím. VUT Brno, Brno 2009 (ISBN 978-80-214-3630-5).

D - Strathern P.: Mendělejevův sen - putování po stopách prvků. Nakladatelství BB / art, Praha 2005 (ISBN 80-7341-543-7).

D - Kuhn T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha 1997. (ISBN 80-86005-54-2)

D - Kužvart M.: Kámen ve službách civilizace. Academia, Praha 1990. (str. 11-22, 93-125, 131-153, 167-190.)

D - Chládek J., Nová I.: Porcelán kolem nás. SNTL, Praha 1991. (str. 9-35.)

D - Pleiner R., Kořan J., Kučera M., Vozár J.: Dějiny hutnictví železa v Československu - 1 Od nejstarších dob do průmylsové revoluce. Academia, Praha 1984. (str. 13-33.)

D - Drahotová O. (ed.): Historie sklářské výroby v českých zemích � I. díl (Od počátků do konce 19. století). Academia, Praha 2005. (str. 21-26.)

Poslední úprava: Kubová Petra (04.04.2016)
Studijní opory -

http://cs.wikipedia.org

Poslední úprava: Kubová Petra (04.04.2016)
Sylabus -

1.Prehistorie a starověk I: materiály a technologie (kámen, keramika, kovy, sklo)

2.Prehistorie a starověk II: materiály a technologie (sůl, pigmenty, organické látky)

3.Starověká přírodní filozofie a literatura týkající se chemie a materiálové technologie

4.Alchymie a přírodní filozofie raného středověku (helénistická a arabská fáze)

5.Alchymie a přírodní filozofie vrcholného středověku (latinská fáze)

6.Iatrochemie a poslední vrchol alchymie v 17. století

7.Renesanční literatura týkající se materiálů a chemické technologie

8.Flogistonová teorie a pneumatická chemie; vývoj technické chemie a materiálové technologie (kovy, sklo, keramika) od středověku do 18. století

9.Lavoisierova revoluce v chemii a Kuhnova teze o struktuře vědeckých revolucí; vývoj mineralogie a krystalografie

10.Základní koncepty moderní chemie; vývoj chemické terminologie a symboliky

11.Objev chemických prvků po Lavoisierovi (až k transuranům)

12.Termodynamika, statistická fyzika a fyzikální chemie v 19. století

13.Organická chemie, chemická technologie a technologie materiálů v 19. století

14.Milníky chemie a materiálové vědy 20. století, Nobelovy ceny

Poslední úprava: Pabst Willi (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pabst Willi (19.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Překlad cca 4-8 stran z cizojazyčné literatury o historii chemie představuje individuální projekt, je předpokladem k získání zápočtu, bude hodnocen a představuje 20 % konečné známky. Dále je předpokladem získání zápočtu účast minimálně na dvou ze tří zápočtových písemek, ve kterých bude vždy zkoušena pouze látka čtyř předcházejících přednášek. Neúčast na více než jedné z těchto písemek je automaticky hodnocena známkou „F“ (neprospěl/-a) a průměr ze dvou nejlepších je 50 % konečné známky. Ústní zkouška, na které bude zkoušena celá látka, představuje dalších 30 % známky. V případě dvou písemek lepších než C (50 % maximálního počtu bodů) si může student nechat průměr uznat přímo jako zkoušku a povinnost ústní zkoušky tím pro něj odpadá.

Poslední úprava: Pabst Willi (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha