PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie pěstování krystalů - N108012
Anglický název: Crystal Growth Technology
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M108005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Syntetické monokrystaly nalézají široké uplatnění v materiálovém výzkumu i technické praxi, v řadě oborů hraje příprava krystalů s minimalizovaným počtem poruch a požadovanými fyzikálními vlastnostmi zásadní roli (např. v elektronice). V rámci přemětu by posluchači měli získat základní informace o růstu uspořádané krystalické fáze v různých systémech, o technologických postupech používaných k pěstování monokrystalů pro různé aplikace i o metodách přípravy tenkých monokrystalických vrstev. Během výuky jsou plánovány exkurze do provozů firem zabývajících se výrobou monokrystalů.
Poslední úprava: Kovanda František (09.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v technologických postupech používaných pro pěstování monokrystalů

vybrat vhodné metody a zařízení pro přípravu určitého typu materiálu

Poslední úprava: Kovanda František (09.11.2012)
Literatura -

Z: Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol., Speciální technologie a materiály, Academia Praha, 1993, 8020001484

Z: Novotný J., Základní procesy růstu monokrystalů pro optoelektroniku, Academia Praha, 2003, 8020010300

Poslední úprava: TAJ108 (14.11.2012)
Studijní opory -

Studijní portál ESO http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na exkurzích, alternativně písemná seminární práce, ústní zkouška.

Poslední úprava: Kovanda František (09.11.2012)
Sylabus -

1. Tvorba krystalizačních zárodků, teorie růstu krystalů, fázové rovnováhy

2. Příprava monokrystalů v pevné fázi, rekrystalizace

3. Krystalizace z roztoků, metody používané při přípravě monokrystalů

4. Krystalizace látek rozpuštěných v cizích taveninách, transportní reakce

5. Hydrotermální syntéza

6. Příprava krystalů za vysokých tlaků

7. Příprava monokrystalů z tavenin spontánní krystalizací

8. Příprava monokrystalů z tavenin pomocí teplotního gradientu

9. Czochralskiho metoda

10. Verneuilova metoda

11. Rafinace látek a příprava monokrystalů zonálním tavením

12. Krystalizace z plynné fáze

13. Epitaxe, příprava tenkých monokrystalických vrstev

14. Whiskery

Poslední úprava: Kovanda František (09.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemie a fyzika pevných látek

Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha