PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru Bioinformatika I - N110036
Anglický název: Bioinformatics: Specialisation Laboratory I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Mastný Libor Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B101009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a experimentálními postupy používanými v anorganické a organické chemii. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a anorganických sloučenin. Studenti při několika jednoduchých syntézách získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti pro přípravu a charakterizaci organických sloučenin. Při hodnocení se klade důraz nejen na zvládnutí praktických dovedností, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických reakcí, které při prováděných operacích probíhají.
Poslední úprava: MARTINUT (02.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

bezpečně se pohybovat v laboratořích

zvládat základní laboratorní postupy

spojit teoretické znalosti s experimentálními výsledky

pochopit systém organické syntézy - plánování, stavbu reakční aparatury, provedení reakce, izolaci a charakterizaci produktu.

samostatně zpracovat pracovní protokoly.

Poslední úprava: Cibulka Radek (22.08.2013)
Literatura -

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009, 9788070804520

Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351

D: F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173

D: F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Poslední úprava: MARTINUT (02.08.2013)
Studijní opory -

Laboratorní návody

Poslední úprava: Cibulka Radek (04.07.2013)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.

2. Základní vybavení anorganické laboratoře.

3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.

4. Základní laboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.

5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.

6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.

7. Důležité kvalitativní reakce vybraných aniontů a jejich stanovení v neznámém vzorku.

8. Základní vybavení organické laboratoře.

9. Stavba aparatur a základní operace organické syntézy.

10. Konkrétní jednostupňové organické syntézy spojené s izolací a identifikací produktu, zahřívání za míchání pod zpětným chladičem.

11. Krystalizace v organické chemii.

12. Extrakce.

13. Destilace za atmosférického tlaku.

14. Stanovení bodu tání a GLC chromatografie připravených organických látek.

Poslední úprava: MARTINUT (02.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: Cibulka Radek (28.08.2013)
 
VŠCHT Praha