PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické reaktory - N111013
Anglický název: Chemical Reactors
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111003
Pro druh:  
Garant: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M111003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (23.08.2018)
Cílem předmětu je prohloubení praktických znalostí a dovedností z předchozího studia chemických reaktorů v rámci předmětů Chemického inženýrství a Fyzikální chemie. Důraz je kladen na praktické průmyslové aspekty, vlastnosti a chování velkotonážních chemických reaktorů, na konfrontaci zjednodušených učebnicových schémat s reálnou, průmyslovou praxí
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

Studenti budou umět:

Řešit úlohy spojené s chemickými reaktory z pozice technologického výzkumu a provozu

Rozšířit své idealizované pojetí chemických reaktorů o aspekty reálných, neidealizovaných vlastností a chování reaktorů

Zpracovat a vyhodnotit data z chemických reaktorů bez zbytečné linearizace a tranformace regresních modelů

Literatura -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (23.08.2018)

Z: Markoš L., Labovská Z.: Reaktorové inžinierstovo I., STU Bratislava, 2013.

Z: Ditl P.: Chemické reaktory, CVUT Praha, 2006.

D: Salmi T., Mikkola J. P., Warna J.: Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology. Boca Raton: CRC Press, 2011.

D: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ111 (04.09.2013)

Perry's chemical engineering handbook, McGraw-Hill, New York, 1999, 0071154485

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

1. Podmínkou udělení zápočtu je porozumění základním vlastnostem, charakteristikám a bilancím chemických reaktorů, prověřené v pravidelných testech během semestru

2. Zkouška je založena na samostatném vypracování souboru praktických úloh s možností využití libovolných pomůcek a studijních opor

Sylabus -
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

1. Historický vývoj chemického průmyslu a chemický reaktorů

2. Klasifikace reaktorů podle základních kritérií, příklady, přednosti a nevýhody vzorových reaktorů

3. Jednofázové reaktory, příklady uspořádání, konstrukce a řízení průmyslových reaktorů

4. Dvoufázové reaktory, příklady uspořádání, konstrukce a řízení průmyslových reaktorů

5. Třífázové reaktory, příklady uspořádání, konstrukce a řízení průmyslových reaktorů

6. Popis a charakterizace chemického složení surovin a reakční směsi v průmyslové praxi

7. Matematické modelování chemických reaktorů v dynamickém a stacionárním stavu

8. Charakter toku v reaktorech, ideální míchání a ideální proudění

9. Charakter toku v reaktorech, neideální míchání a neideální tok

11. Výkon reaktoru, charakteristiky výkonu v reálných systémech

10. Propojení reaktorů, lineární a nelineární systémy, optimalizace výkonu reaktorů

12. Řízení reaktorů stabilizací vstupů, ustálený stav a stabilita reaktorů,řízení zpětnovazebnou regulací

13. Zpracování měřených dat z chemických reaktorů, metody zjednodušování matematických modelů

14. Exkurze v petrochemickém průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha