PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt II - N111027
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Trejbal Jiří doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Na téma práce v Laboratoři oboru organická technologie III navazuje téma diplomové práce. Pozornost je zaměřena na přípravu a odzkoušení experimentální aparatury, odzkoušení vhodné analytické metody a nalezení vhodného způsobu vyhodnocení výsledků. V případě prací, zaměřených na matematické modelování chemických procesů, si student prakticky ověřuje možnosti standardního softwaru nebo vyvíjí samostatný počítačový program. Zároveň analyzuje experimentální údaje, shromažďuje fyzikální data, která jsou nezbytně potřebná pro identifikaci matematických modelů.
Poslední úprava: Zámostný Petr (23.02.2009)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Literatura -

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Poslední úprava: Trejbal Jiří (08.11.2012)
Studijní opory -

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu vedoucí laboratoří.

Poslední úprava: Zámostný Petr (23.02.2009)
Sylabus -

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt I.

Poslední úprava: Trejbal Jiří (08.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70

 
VŠCHT Praha