PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob - N111048
Anglický název: Engineering of Chemical and Pharmaceutical Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111014
Pro druh:  
Další informace: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studijni-obory/synteza-a-vyroba-leciv/inzenyrstvi-chemicko-farmaceutickych-vyrob
Garant: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : S111048
Je záměnnost pro: S111048, M111014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (06.08.2018)
Předmět Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob je zaměřen na pochopení jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu, při syntéze farmaceuticky účinných látek i při výrobě lékových forem. Základem jsou operace, nebo jejich aspekty, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění jednotkovým operacím a principům procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného vlastnostem partikulárních pevných látek s ohledem na jejich klíčovou úlohu v soudobém vývoji a výrobě pevných lékových forem, a také úvodním kurzem do bezpečnosti a řízení procesů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Studenti budou umět:

Analyzovat a optimalizovat základní procesy v chemickém a farmaceutickém průmyslu

Samostatně zpracovat protokoly, operační listy v souladu s průmyslovými standardy

Navrhnout optimální postupy pro přenos technologie z laboratorního do provozního měřítka

Literatura -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (12.11.2014)

Z: Rhodes M.,Introduction to Particle Technology,Wiley,New York,2008,0471984833

Z: Hickey A.J.,Pharmaceutical Process Engineering,M.Dekker,2001,0824702980

D: Levin M.,Pharmaceutical process scale up,M.Dekker,2002,0824706250

D: Klefenz H.,Industrial Pharmaceutical Biotechnology,Wiley,N.Y.,2002,3527299955

D: Fogler H.S.,Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

Studijní opory -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (07.08.2018)

Starší veřejně dostupné materiály

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studijni-obory/synteza-a-vyroba-leciv/inzenyrstvi-chemicko-farmaceutickych-vyrob

Aktuální materiály jsou dostupné přes E-learning VŠCHT Praha

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (23.02.2009)

Pro udělení zápočtů je nutné vypracovat individuálně zadaný projekt. Podkladem pro udělení zápočtu je zpráva o řešení projektu.

Zkouška je ústní. Okruhy ke zkoušce:

 • Charakteristika, drcení a mletí, mísení, granulace, třídění, doprava a skladování sypkých hmot
 • Charakteristika, doprava a skladování tekutin, dynamika toku, míchání a dělení tekutin
 • Charakteristika disperzních systémů, dělící metody
 • Ohřívání a chlazení, výměníky tepla, teplosměnná média
 • Reaktory a bioreaktory, základní typy a režimy reaktorů, kinetika chemických a enzymatických reakcí
 • Matematické modely chemických reaktorů, návrh reaktorů
 • Tepelné chování reaktorů, stabilita režimu reaktorů
 • Získávání a zpracování experimentálních dat, plánování experimentů, provozní monitoring
 • Matematické modelování, klasifikace modelů, odvozování modelů, empirické modely
 • Simulační programy, struktura, databanky, oblasti použití programů
 • Optimalizace technologických procesů, základní optimalizační metody
 • Zvětšování měřítka, laboratorní a poloprovozní experimenty, kritéria přenosu, validace
 • Řízení procesů, regulace, regulační obvody, regulace základních technologických aparátů
 • Základy bezpečnosti chemicko-farmaceutických procesů, analýza zdrojů rizika
Sylabus -
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (07.08.2018)

1. Charakteristika sypkých hmot a partikulárních systémů

2. Úprava velikosti částic, rozmělňování

3. Základy mechaniky partikulárních látek

4. Aglomerace částic, vlhká a fluidní granulace

5. Kompaktace a kompaktační procesy

6. Extruze a finální zpracování aglomerovaných produktů

7. Lisování tablet

8. Mísení a segregace partikulárních látek

9. Zvětšování měřítka farmaceutických procesů

10. Tok tekutin ve farmaceutických aplikacích

11. Systémy s interakcí partikulárních látek a kapalin

12. Aplikovaná reakční kinetika

13. Reakční kinetika v biotechnologických systémech

14. Měření, regulace a bezpečnost v chemických a farmaceutických procesech

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Matematika I, Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 40

 
VŠCHT Praha