PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru - N111049
Anglický název: Specialized Laboratory
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M111015
Pro druh:  
Garant: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Kovanda František prof. Ing. CSc.
Malinová Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M111015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Trejbal Jiří Ing. Ph.D. (08.11.2012)
Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

  • používat základní syntetické, analytické a separační laboratorní postupy

Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (15.11.2012)

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

Studijní opory -
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (09.10.2017)

http://uot.vscht.cz/studium/magisterske-studium/studijni_material_info/lab_oboru

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (23.02.2009)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín (volné místo ve druhém běhu, zkouškové období), případně se přidělí náhradní práce.

3. Vzhledem k tomu, že vlastní práce v laboratoři je stažena na jediný den na každou typovou práci, jsou studenti povinni být na začátku práce včas a již připraveni k práci. To zahrnuje prostudování návodu, provedení výpočtů potřebných k zahájení práce, atp.

4. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o dva stupně (písmenné) oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Sylabus -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (16.02.2009)

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci

2. Zkouška disoluce pevných lékových forem

3. Imobilizace na alumosilikátové materiály

4. Použití GC-MS spektrometrie

5. Rektifikace

6. Dekontaminační proces využívající páry peroxidu vodíku (VPHP proces)

7. Etherifikace alkoholů na kyselých heterogenních katalyzátorech v plynné fázi

8. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylantrachinonů

9. Vyhodnocování chromatografických dat

10. Měření rovnováhy kapalina-pára

11. Vliv iontových kapalin na stereoselektivní hydrogenace v homogenní fázi pro přípravu opticky čistých látek

12. Vliv koncentrace peroxidu vodíku na rychlost epoxidace olefinů

13. Využití instrumentální analytické metody HPLC při kinetické studii aquatace K2PtCl4

14. Práce s chemickými bázemi dat

15. Měření specifického povrchu sorbentů

16. Závěrečné hodnocení laboratoří se studenty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Trejbal Jiří Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Organická chemie I.

Analytická chemie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,1 30
Práce na individuálním projektu 1,9 54
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha