PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Polymerní materiály - N112005
Anglický název: Polymeric Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Hermanová Soňa doc. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Účelem předmětu je seznámit studenty s polymerními materiály. Předmět se zabývá charakteristickými vlastnostmi běžných polymerů a jejich vztahy ke struktuře polymerů, jejich syntézou, modifikací a výrobou. Pojednává také o přísadách do polymerů, skladbě polymerních směsí a jejich zpracování na konečné výrobky.
Poslední úprava: DUCHACEV (09.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Definovat a klasifikovat polymery.

Vztahy mezi výrobou, zpracováním, strukturou a vlastnostmi polymerů.

Použití polymerních materiálů.

Poslední úprava: DUCHACEV (09.11.2012)
Literatura -

R: Ducháček V.: POLYMERY - výroba, vlastnosti, zpracování, použití, 3. vydání. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2011, ISBN 80-7080-617-6.

A: Mleziva J., Šňupárek J.: POLYMERY - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2. vydání. Sobotáles, Praha 2000. ISBN 80-85920-72-7.

Poslední úprava: DUCHACEV (15.07.2013)
Studijní opory -

Skripta "Ducháček V.: POLYMERY - výroba, vlastnosti, zpracování, použití" dostupné na http://eso.vscht.cz/predmety/N112005/

Poslední úprava: TAJ112 (15.08.2013)
Metody výuky -

Přednášky, kontrola průběžného studia testy.

Poslední úprava: DUCHACEV (09.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Kontrola studia formou 4 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška se získá absolvováním minimálně 3 ze 4 testů zadaných během semestru s prospěchem minimálně dostatečným nebo závěrečným testem s prospěchem rovněž minimálně dostatečným a prokazatelnou znalostí látky charakterizované sylabem.

Poslední úprava: DUCHACEV (09.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod do chemie a technologie polymerů.

2. Homopolymery a kopolymey, stereoizometrie, konfigurace.

3. Struktura, fázové stavy a základní vlastnosti polymerů.

4. Syntéza polymerů (polymerace, polyadice, polykondenzace).

5. Modifikace polymerů (fyzikální, mechanochemická a chemická).

6. Průmyslové způsoby výroby polymerů.

7. Přírodní polymery (zdroje, vlastnosti a použití).

8. Termoplasty (výroba, vlastnosti a použití).

9. Reaktoplasty (výroba, vlastnosti a použití).

10. Elastomery (výroba, vlastnosti a použití).

11. Přísady do polymerů (klasifikace, základní typy, jejich funkce).

12. Polymerní směsi (definice, příprava a základní operace).

13. Zpracování polymerů a polymerních směsí.

14. Odolnost, koroze a degradace polymerů.

Poslední úprava: DUCHACEV (15.07.2013)
Vstupní požadavky -

Znalosti obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu středoškolského studia, obecné a anorganické chemie I v rozsahu bakalářského studia na VŠCHT Praha.

Poslední úprava: DUCHACEV (09.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie.

Poslední úprava: DUCHACEV (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 16
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha