PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikovaná reologie polymerů - N112007
Anglický název: Applied Rheology of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 8 / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je demonstrovat praktické použití vztahů, odvozených z klasické mechaniky kontinua k popisu a řešení problémů spojených s reologií polymerních tavenin v případě jednoduchého toku a jednoduché geometrie zpracovatelského stroje. Navazuje na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.
Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhodnotit základní reologické požadavky na polymerní materiál pro danou technologii.

Optimalizovat zpracovatelský proces či konstrukci výrobku.

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Literatura -

Z: Meissner B., Kuta A.: Studijní podklady k předmětu Aplikovaná reologie. VŠCHT Praha 1993.

Z: Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/ALFA, Praha 1989.

D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3

D: Malkin A.Ya., Isayev A.I.: Rheology. Chemtec Publishing, Toronto 2006. ISBN: 1-895198-33-X

Poslední úprava: TAJ112 (14.08.2013)
Studijní opory -

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího

Poslední úprava: Kuta Antonín (10.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet bude udělen při úspěšném vyřešení zadaného projektu. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Sylabus -

1. Rovnice kontinuity, zachování hybnosti a energie.

2. Řešení tokových situací, tok trubicí, kapalina Newtonská.

3. Tok polymerní taveniny ve vytlačovacím stroji.

4. Tok polymerní taveniny mezi otáčejícími se válci

5. Reologické chování vybraných polymerů. Aplikace.

6. Použití výpočetního a zobrazovacího programu Famulus.

7. Jednoduchý program, úprava parametrů zobrazení, tisk obrázků.

8. Proměnné a konstanty, standardní funkce, příkazy.

9. Rozložení: smykové napětí - smyková rychlost - teplota.

10. Makromechanické chování kompozitů, vztah napětí a deformace.

11. Experimentální určení mezního napětí a elastických konstant.

12. Výrobní procesy a technika laminace. Volba pryskyřice a vlákna.

13. Technika vlhkého položení, prepreg, včelí plást a tlustá deska.

14. Destrukce laminátu. Tsaiova-Hillova theorie.

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
Vstupní požadavky

Jsou požadovány znalosti v rozsahu základních kurzů Matematiky, Fyziky a Chemického inženýrství.

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzika, Chemické inženýrství

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha